Cum se angajează o bonă?

Publicitate

Recent au fost aprobate, prin Hotărâre de Guvern, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă. În vigoare din 14 septembrie, HG nr. 652/2017 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 738/2017. 

 
Normele metodologice cuprind şi procedura de recunoaştere a calificărilor în vederea exercitării profesiei de bonă pe teritoriul României, aspectele referitoare la exercitarea acestei profesii, precum şi instituţiile competenţe pentru eliberarea documentelor necesare obţinerii acestui drept.

Normele se aplică bonelor cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai celorlalte state aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, care exercită profesia de bonă în România în mod independent, dar şi în calitate de salariat.

Prevederile normelor se aplică şi cetăţenilor statelor membre care doresc să exercite profesia de bonă pe teritoriul României şi sunt titulari ai unui titlu oficial de calificare care a fost obţinut pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, denumit în continuare stat terţ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele fizice autorizate pentru activitatea de bonă care, la data intrării în vigoare a acestei hotărâri, au încheiate contracte de prestări servicii cu reprezentanţii legali ai copiilor au obligaţia ca în termen de 6 luni să le revizuiască, cu respectarea prevederilor HG nr. 652/2017. Aceste obligaţii sunt aplicabile şi angajatorilor care au încheiat contracte individuale de muncă/contracte de prestări servicii pentru serviciile de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei.

Exercitarea profesiei de bonă

Încadrare legală. Serviciile de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone se încadrează în categoria serviciilor sociale de reconciliere a vieţii de familie cu viaţă profesională prevăzute la art. 73 alin. (2) lit. b) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi pot fi acordate la domiciliul/reşedinţa bonei sau la domiciliul/reşedinţa copilului.

Nomenclator. Serviciile de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor- cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cod serviciu social 8891CZ-C-VIII, pot fi prestate după cum urmează:

 • în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă şi o persoană juridică acreditată ca furnizor de servicii sociale şi care deţine licenţă de funcţionare pentru serviciile de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone, în condiţiile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi care a încheiat un contract de prestări de servicii sociale cu reprezentantul legal al copilului;
 •  în baza unui contract de prestări de servicii încheiat între bonă, persoană fizică autorizată, acreditată ca furnizor de servicii sociale şi care deţine licenţă de funcţionare pentru serviciile de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone, în condiţiile Legii nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi reprezentantul legal al copilului.
Licenţa de funcţionare pentru aceste servicii se acordă în baza standardelor minime de calitate pentru serviciile de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei acordate la domiciliu, aprobate în termen de 120 de zile prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.

Acte necesare. În vederea încheierii contractului individual de muncă cu bona, furnizorul de servicii sociale solicită următoarele documente:

 • copie CI/paşaport, după caz;
 • copie certificat de calificare pentru calificarea de bonă obţinut în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adeverinţă medicală care să ateste îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) şi la art. 6 lit. c) -e) din Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă, denumită în continuare lege;
 • raportul de evaluare eliberat în condiţiile legii, din care să reiasă că persoana este aptă din punct de vedere psihologic să exercite profesia de bonă;
 • cazier judiciar;
 • adeverinţă emisă de Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului din judeţul/sectorul municipiului Bucureşti pe a cărui rază administrativ-teritorială are domiciliul/reşedinţa bona şi, după caz, copilul, privind dovada condiţiei prevăzute la art. 6 lit. f) din lege;
 • declaraţia pe propria răspundere pentru art. 6 lit. b) şi f) din lege.

În situaţia în care furnizorul de servicii sociale încheie contract individual de muncă cu bona pentru prestarea serviciilor de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei la domiciliul bonei, documentele se completează, dacă este cazul, cu următoarele documente:

 • adeverinţă medicală care să ateste îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 6 lit. c), d) şi e) din lege pentru persoanele cu care bonă locuieşte împreună;
 • declaraţia pe propria răspundere a persoanelor cu care bonă locuieşte împreună privind îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 6 lit. a) din lege.
Contractul individual de muncă conţine obligatoriu locul de prestare a serviciilor şi codul COR.

Contractul individual de muncă prevede, în anexă, ca parte integrantă din contract, planul de activităţi.

Planul de activităţi se elaborează de comun acord cu reprezentantul legal al copilului, în funcţie de numărul de copii/categoria de vârstă a copilului/copiilor, de nevoile individuale ale fiecărui copil, ale familiei acestuia şi se revizuieşte anual sau ori de câte ori este nevoie, în funcţie de progresul copilului, nevoile individualizate ale acestuia, programul reprezentantului legal al copilului şi altele.

Certificare pentru PFA. Registrul comerţului emite certificatul constatator pentru persoana fizică autorizată pentru activitatea de bonă în baza documentelor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, pentru activităţile de profil.

Normele prevăd şi documentele justificative anexate cererii de acreditare a serviciilor de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bonă persoană fizică autorizată.
 

Documentar legal

Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă

Art. 5.

(1) Poate exercita profesia de bonă orice persoană fizică dacă îndeplineşte următoarele condiţii:

a) este cetăţean român sau străin cu domiciliul/reşedinţa, de regulă, în aceeaşi localitate cu domiciliul/reşedinţa copilului;

b) este cetăţean străin cu drept de muncă în România şi posedă un titlu oficial de calificare recunoscut sau echivalat pentru profesia de bonă;

c) are capacitate deplină de exerciţiu, în condiţiile legii;

d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; îndeplinirea acestei condiţii se dovedeşte cu certificat medical eliberat în condiţiile legii;

e) este aptă din punct de vedere psihologic; îndeplinirea acestei condiţii se dovedeşte cu raportul de evaluare eliberat în condiţiile legii;

f) nu are antecedente penale, cu excepţia faptelor săvârşite din culpă, dovedite prin certificat de cazier judiciar.

(2) Prin titlu oficial de calificare a bonelor se înţelege:

a) certificatul obţinut în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 375/2002, republicată;

b) diploma, certificatul sau un alt titlu de bonă, recunoscute ori echivalate în conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d)-f) se actualizează anual.

Art. 6. Exercitarea profesiei de bonă nu poate fi realizată de o persoană dacă:

a) locuieşte împreună cu alte persoane care au suferit o condamnare penală definitivă, cu excepţia celor care au săvârşit fapte penale din culpă, conform declaraţiei pe propria răspundere, în situaţia în care îngrijirea copilului are loc la domiciliul/reşedinţa bonei;

b) este decăzută din drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau i-au fost interzise drepturile părinteşti ca pedeapsă complementară;

c) suferă de boli cronice transmisibile;

d) membrii de familie sau alte persoane care locuiesc cu aceasta suferă de boli cronice transmisibile, în situaţia în care îngrijirea copilului are loc la domiciliul/reşedinţa bonei;

e) este dependentă de substanţe psihotrope sau stupefiante şi/sau plante ori substanţe cu proprietăţi psihoactive; prevederile se aplică şi pentru membrii de familie sau alte persoane care locuiesc cu aceasta, în situaţia în care îngrijirea copilului are loc la domiciliul/reşedinţa bonei;

f) i-a fost retras atestatul de asistent maternal.

Publicitate

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!