Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița angajează consilier juridic. Vezi care sunt cerințele pentru ocuparea postului

Publicitate

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. organizează în data de 17.05.2021, ora 09.30, la sediul social din Târgoviște, bld. I.C.Brătianu, nr.50, concurs pentru ocuparea postului vacant de Consilier Juridic- COR 261103 în cadrul Oficiului Juridic Gestiune Personal – 1 Post.

1.Cerințe minime pentru ocuparea postului:

Pentru a putea fi declarat admis în vederea participării la selecție, candidatul trebuie:

a) să fie cetăţean român şi să aibă domiciliul în România; Cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European pot participa la concurs dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legea 514/2013.

b) să aibă exerciţiul drepturilor civile şi politice;

c) să fie licenţiat al unei Facultăţi de Drept;

d) să fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei, această condiţie se dovedeşte cu certificat medical eliberat în condiţiile legii;

e) să nu se afle în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege;

f) să îndeplinească condițiile specifice pentru ocuparea funcției, respectiv:

– nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de natură a aduce atingere profesiei de consilier juridic;

– în exercitarea profesiei de consilier juridic, nu a săvârşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească irevocabilă;

– nu a fost declarat nedemn pentru alte cauze de lege

– nu este incompatibil cu exercitarea profesiei de consilier juridic

 1. g) să aibă cunoștințe operare pe calculator;
 2. h) vechimea minimă în muncă în domenii juridice: 2 ani;
 3. Descrierea Postului:

Atribuții Generale:

– Consilierul juridic în activitatea sa asigură consultanţă şi reprezentarea angajatorului, apără drepturile şi interesele legitime ale acestuia în raporturile lor cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină, în condiţiile legii şi ale regulamentelor specifice unităţii, avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic.

Atribuții Speciale:

– reprezintă interesele societății în fața instanței de judecată și a oricăror organe și instituții ale statului.

– participă în comisiile de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică.

 1. Procedura de selecție

În vederea înscrierii la concurs, candidații vor depune la Oficiul Juridic Gestiune Personal al Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița SA din Târgoviște, bld I.C. Brătianu, nr.50, în perioada 04.05.2021 – 13.05.2021, ora 16.00, un dosar de înscriere la procedura de selecție conținând următoarele documente, care să dovedească îndeplinirea cerințelor minime pentru ocuparea postului:

– dosar cu șină;

– cerere de înscriere la concurs (care se completează la sediul angajatorului);

– chestionar terți – declarație COVID

– declarație privind acceptul protecției datelor cu caracter personal

– declarație pe proprie răspundere cu privire la inexistența cazurilor de nedemnitate sau incompatibilitate.

– curriculum – vitae;

– copie act de identitate;

– copie a diplomei de studii, copii certificate calificare/competențe profesionale care să dovedească îndeplinirea cerințelor minime de calificare (diplomele și certificatele de calificare/competențe profesionale vor fi aduse în original în vederea certificării pentru conformitate cu originalul de către angajator urmând ca acestea să fie remise candidatului la momentul depunerii dosarului);

– certificat de cazier judiciar;

– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverință sau extras REVISAL care să ateste vechime în munca în domenii juridice de minim 2 ani.

– adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfășurării concursului.

Vor fi declarați admiși sș vor participa la concurs numai candidații ale caror dosare îndeplinesc cerințele minime de mai sus.

Candidații declarați admiși dupa verificarea îndeplinirii condițiilor minime, vor participa la proba scrisă de specialitate.

 1. Proba scrisa de specialitate – test grilă – 17.05.2021, ora 09:30.

Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie să întrunească minim 50 puncte.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

 1. Proba practică – 17.05.2021, începând cu ora 11:00.

Vor fi selectați pentru a participa la proba practică numai candidații care vor obține minim 50 de puncte la testul grilă.

Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie să întrunească minim 50 puncte. Relații suplimentare pot fi obținute luni-vineri între orele 8.00 – 16.00 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița SA.

 

 B I B L I O G R A F I E

Pentru concurs organizat în vederea ocupării postului vacant de Consilier Juridic- COR 261103 în cadrul Oficiului Juridic Gestiune Personal – 1 POST

 1. Legea nr.241/2006 republicată;
 2. Legea nr.51/2006 republicată;
 3. Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 4. HG nr. 394/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr.99/2016;
 5. Codul civil;
 6. Codul de procedură civilă.

 

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!