Ai nevoie de un loc de muncă? Complexul Turistic de Natație Târgoviște face angajări!

Publicitate

DIRECȚIA COMPLEX TURISTIC DE NATAȚIE
Calea Ialomiței, nr.9, Târgoviște

A N U N Ţ Ă
organizarea concursului pentru ocuparea unei funcții contractuale de conducere și a doua funcții contractuale de execuție, vacante în cadrul Direcţiei Complex Turistic de Nataţie

Condiţii generale: conform prevederilor art. 3 din Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011, modificată şi completată

Sef Birou Monitorizare în cadrul Serviciului Monitorizare și Prim Ajutor – 1 post

Condiţii specifice:
– studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat
– competențe digitale – utilizator experimentat (competențe atestate prin acte doveditoare)
– cunoașterea limbii engleze
– minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor
DOSARUL DE ÎNSCRIERE:
cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
curriculum vitae
Obs: Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele solicitate în copie vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
BIBLIOGRAFIA :
1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile și instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Complex Turistic de Nataţie
3. Legea nr. 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare
4. HG nr. 1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, modificată şi completată
5. OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, modificată şi completată
6. Hotărârea nr.1136/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar și a posturilor de prim ajutor pe plajă.

Casier (recepționer) – debutant în cadrul Serviciului Financiar-Contabil – 1 post

Condiţii specifice:
– studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat
– competențe digitale – (competențe atestate prin acte doveditoare)

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:
cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
curriculum vitae
Obs: Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele solicitate în copie vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
BIBLIOGRAFIA :
1.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile și instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
2.Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Complex Turistic de Nataţie

Electrician în cadrul Biroului de întreținere – 1 post

Condiţii specifice:
– studii generale/medii sau școala profesională de specialitate
– calificare de electrician
– minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:
cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
curriculum vitae
Obs: Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele solicitate în copie vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
BIBLIOGRAFIA:
1.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile și instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
2.Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Complex Turistic de Nataţi
3. Legea nr. 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare
4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificarile şi completările ulterioare, art.1-22.

Data limită a depunerii dosarelor de inscriere:
În termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la Direcția Complex Turistic de Natație, Calea Ialomiței, nr.9, Târgoviște (19 iulie – ora 16.00)

Data concursului:
– 28 iulie 2017 orele 10:00 – proba scrisă
– 31 iulie 2017 orele 10:00 – proba de interviu

Locul desfăşurării concursului: Direcția Complex Turistic de Natație, Calea Ialomiței, nr.9, Târgoviște
Informaţii suplimentare: dctntargoviste@gmail.com
tel: 0245 708713

OBSERVAŢII :
– Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişează în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de înscriere.
– Afişarea rezultatelor probelor se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe.
– Termenul în care se pot depune contestaţii este de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a probei de interviu.
– Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor este de cel mult o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
– Afişarea rezultatelor finale se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor eventualelor contestaţii formulate pentru proba de interviu.

ADMINISTRATOR GENERAL,
EC. PĂTRAȘCU EUGEN

Publicitate

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!

LASĂ-NE UN COMENTARIU

Scrie comentariul tău
Introdu numele