Direcția Județeană de Statistică Dâmbovița angajează! Vezi posturile disponibile

Publicitate

Direcția Județeană de Statistică Dâmbovița angajează în această perioadă. Instituția a scos la concurs un număr de 8 posturi contractuale  temporar vacante, pe perioadă determinată, de un an, pentru Recensământul Populației și Locuințelor din România, după cum urmează:

-Expert IA – 5 posturi

– Expert II – 3 posturi.

Concursul se va desfășura la sediul Direcției Județene de Statistică Dâmbovița și va consta în:

 • Proba scrisă – 16 septembrie 2021, ora 10.00.
 • Interviul se va desfășura ulterior conform reglementărilor în vigoare.
 • Dosarul de înscriere se depune la secretariatul Direcției Județene de

Statistică Dâmbovița până la data de 8 septembrie 2021, ora 16.00 și va cuprinde:

 1. Curriculum vitae;
 2. Cerere de înscriere la concurs;
 3. Copie act identitate;
 4. Copie diplomă de studii și alte acte necesare care să ateste efectuarea de specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 5. Copie a carnetului de muncă și/sau adeverințe care să ateste vechimea în muncă și specialitatea studiilor;
 6. Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel puțin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. Cazierul judiciar.

Documentele prevăzute la punctele c), d), e) vor fi prezentate și în original în vederea conformității.

Condiții necesare pentru participarea la concurs:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor membre ale Uniunii Europene say a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice de participare la concurs:

Expert IA – Vechime în specialitatea studiilor – 7 ani

Expert II – Vechime în specialitatea studiilor – 6 luni.

Condiții de participare la concurs: studii de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: științe economice, științe inginerești și științe politice, cunoașterea reglementărilor naționale și internaționale privind recensământul populației și locuințelor, abilități în operarea pe PC, desktop și tablete, disponibilitatea de a se deplasa pe teren, participarea la recensăminte constituie un avantaj.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii “admis” sau “respins”, prin afișare la sediul și pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, după caz, în termen, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, respectiv, de la data afișării rezultatului probei scrise și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0245/210557 int.207 sau la Compartimentul de gestionare resurse umane și contabilitate.

Bibliografie:

 1. Legea nr. 226/2009 a organizării și funcționării statisticii oficiale în România, cu modificările și completările ulterioare;
 2. G. nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată și publicată în M.O. nr. 865/18.12.2007, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul populației și al locuințelor;
 4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/543 al Comisiei din 22 martie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind recensământul populației și al locuințelor, în ceea ce privește specificațiile tehnice ale tematicilor și ale defalcărilor lor, publicat în JOL 70 din 23.03.2017.
 5. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea Recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 178/2020 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 19.2020 privind organizarea și desfășurarea Recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.
 7. HG nr. 733/2020 privind componența, organizarea, funcționarea și atribuțiile Unității de coordonare și implementare a recensământului, respectiv ale unităților județene de implementare a recensământului;
 8. Cunoștințe operare MS Office (Excel și Word).

 

 

 

 

 

Publicitate

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!