Spitalul Județean de Urgență Târgoviște angajează! Vezi toate cele 23 de posturi disponibile

Publicitate

Spitalul Județean de Urgență Târgoviște face zeci de angajări în perioada imediat următoare. Unitatea medicală a scos la concurs un număr de 23 de posturi destinate serviciului tehnic și serviciului administrativ transport deservire.

Lista posturilor vacante la SJU Târgoviște:

-2 posturi electrician I – Serviciul tehnic;

-2 posturi electrician II – Serviciul tehnic;

-2 posturi fochiști II – Serviciul tehnic;

-2 posturi instalator debutant – Serviciul tehnic;

-1 post lăcătuș mecanic III – Serviciul tehnic;

-1 post inginer IA –Serviciul tehnic;

-1 post operator registrator debutant – Serviciul administrativ transport deservire;

-3 posturi bucătar IA – Serviciul administrativ transport deservire;

-6 posturi muncitor necalificat I – Serviciul adminsitrativ transport desevire;

-economist IA (S) – Serviciul R.U.N.O.S – Biroul salarizare organizare;

-economist debutant (S) – Serviciul R.U.N.O.S – Biroul salarizare orgnaizare;

-economist  II (S) – Serviciul de managemement al calității de sănătate.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • economist IA(S):
  • diplomă de licență;
  • 6 ani și 6 luni vechime în specialitate.
 • economist II (S):
  • diplomă de licență;
  • 6 luni vechime în specialitate.
 • economist debutant (S):
  • diplomă de licență.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 noiembrie 2021, ora 11.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 22 noiembrie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 25 noiembrie 202: proba interviu.
 • Pentru postul de inginer IA:
  • 6 ani și 6 luni vechime în specialitate;
  • diplomă de licență;
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • Pentru posturile de electrician I:
  • 9 ani vechime în meserie;
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • Pentru posturile de electrician II;
  • 6 ani vechime în meserie;
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • Pentru posturile de fochiști II:
  • 6 ani vechime în meserie;
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • Pentru posturile de instalator IV:
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • Pentru postul de lăcătuș III:
  • 3 ani vechime în meserie;
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • Pentru postul de operator registrator urgențe debutant:
  • diplomă de studii medii și certificat de radiotelefonist sau telefonist;
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • Pentru posturile de bucătar IV:
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • Pentru posturile de muncitor necalificat I:
  • concurs pentru ocuparea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 noiembrie 2021, ora 11.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 07 decembrie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 10 decembrie 2021: proba interviu.

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Pentru a afla mai multe informaâii puteți accesa următoarele link-uri: http://posturi.gov.ro/post/functii-contractuale-20-posturi-spitalul-judetean-de-urgenta-targoviste/ și http://posturi.gov.ro/post/economist-3-posturi-spitalul-judetean-de-urgenta-targoviste-judetul-dambovita/

 

 

 

Publicitate

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!