Teatrul “Tony Bulandra” din Târgoviște angajează! Vezi posturile disponibile

Publicitate

Teatrul Municipal „Tony Bulandra” din Târgoviște face angajari! În perioada imediat următoare, instituția aflată în apropierii Gării, organizaeză concurs de recrutare pentru ocuparea, ăe perioadă nedeterminată/ determinată, a funcțiilor contractuale de execuție/conducere, temporar vacante, după cum urmează:

-referent de specialitate S II din cadrul Compartimentului film;

-muncitor din activiatea specifică – electrician M; G III;

-șef serviciu și evenimente S II din cadrul  Serviciului artistic și evenimente S II.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Referent de specialitate S II:

-studii superioare în următoarele domenii: inginerie, economic, administrație publică, științe umaniste și arte;

-vechime în muncă de minimum 1 an în specialitatea studiilor;

-abilități organizatorice, de administrare a spațiilor, relații cu publicul – comunicare, vânzare de bilete;

-dinamism, perseverență, preocupare pentru calitatea muncii, rezistență la muncă în condiții de stres, lucru în echipă;

-conduită etică exemplară;

-disponibilitate la program de lucru repartizat inegal și la repaus săptămânal în alte zile din săptămână, sâmbăta, duminica și sărbătorile legale fiind zile lucrătoare, conform legislației specifice instituțiilor de cultură.

-Durata contractului de muncă – nedeterminată.

 

Muncitor din activitatea specifică – electrician M; G III:

-studii medii sau profesionale;

-calificare electrician/tehnician în domeniul electric;

-vechime minimă în profesie sau specializarea de electrician, tehnician în domeniul electric de minimum 1 an;

-apt pentru lucru la înălțime;

-abilități de comunicare și lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverență;

-preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, rezistență la muncă în condiții de stres;

-adaptabilitate, inițiativă, responsabilitate și atenție la detalii;

-conduită etică exemplară;

-disponibilitate la program de lucru repartizat inegal și la repaus săptămânal, precum și sâmbăta, duminica și de sărbătorile legale.

-Durata contractului de muncă – nedeterminată.

 

Șef serviciu artistic și evenimente S II:

-studii universitare de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: științe umaniste și arte, ramura de științe – arte, domeniul de studii universitare teatrul și artele spectacolului domeniile de licență (actorie, regie, scenografie);

-experiență profesională în domeniul de referință al studiilor universitare absolvite de minimum 5 ani;

-nu i-a încetat raporturile de activitate în ultimii 3 ani pentru motive imputabile;

-nu a suferit condamnări penale sau civile pentru fapte care l-ar face incompatibil cu funcția pentru care candidează;

-cunoaște o limbă străină de largă circulație – foarte bine;

-cunoștințe de operare PC – nivel mediu.

-Durata contractului de muncă – determinată, până la 30.06.2023, pe durata proiectelor din stagiunea 2021 – 2022 și 2022 – 2023.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-04 februarie 2022: termenul limită de depunere a dosarelor;

Proba scrisă:

-15 februarie 2022, ora 09.00 – pentru postul vacant de referent de specialitate SII;

-15 februarie 2022, ora 11.00 – pentru postul vacant de muncitor din activitatea specifică – electrician M; G III;

-15 februarie 2022, ora 13.00 – pentru postul vacant de șef serviciu artistic și evenimente S II.

Interviul:

-17 februarie 2022, ora 09.00, pentru postul de referent de specialitate SII;

-17 februarie 2022, ora 11.00, pentru postul vacant de muncitor din activitatea specifică – electrician M; G III;

-17 februarie 2022, ora 13.00, pentru postul de șef Serviciu artistic și evenimente S II.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare detaliate se pot obţine la sediul Teatrului Municipal „Tony Bulandra” din Târgovişte, bd. Regele Carol I, nr.43, Cod 130024, Judeţul Dâmboviţa, telefon: 0245/210.046.

 

Publicitate

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!