Teatrul Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște din Târgoviște face angajări! Sunt disponibile mai multe posturi

Publicitate

Teatrul Municipal „Tony Bulandra” din Târgovişte, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale, de conducere/execuție, vacante, după cum urmează:

-1 post director artistic și evenimente S II în cadrul Direcției artistice și evenimente – perioadă determinată;

-1 post șef serviciu cinema S II în cadrul Serviciului cinema – perioadă nedeterminată;

-1 post scenograf S debutant în cadrul Compartimentului artistic – perioadă nedeterminată.

-1 post referent de specialitate S debutant în cadrul Compartimentului administrativ.

-1 post secretar PR/marketing cultural S debutant în cadrul Compartimentului marketing și PR.

-1 post operator imagine video/sunet S debutant în cadrul Serviciului tehnic.

-1 post consilier juridic S II în cadrul Compartimentului juridic.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Director artistic și evenimente SII:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna sau studii universitare ciclul I și ciclul II tip Bologna, conform dispozițiilor Legii nr. 1/2011, în domeniul fundamental: teatru și artele spectacolului, domeniul de studii – teatru și artele spectacolului, specializarea – regie, scenografie, actorie, teatrologie

-vechime în muncă în specializarea studiilor absolvite de minimum 5 ani

-nu i-a încetat raporturile de activitate în ultimii 3 ani pentru motive imputabile

-nu a suferit condamnări penale sau civile pentru fapte care l-ar face incompatibil cu funcția pentru care candidează

-cunoaște două limbi străine de largă circulație – foarte bine

-cunoștințe de operare PC – nivel mediu.

Șef serviciu cinema S II:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna sau studii universitare ciclul I și ciclul II tip Bologna, conform dispozițiilor Legii nr. 1/2011, în domeniile fundamentale: științe sociale, domeniul de studii – științe administrative, specializările: administrație publică, asistență managerială și administrativă, leadership în sectorul public; științe umaniste și arte, domeniul de licență cinematografie și media, specializarea: cinematografie, fotografie, media

-vechime în muncă pe post de studii superioare de minimum 3 ani într-o instituție de spectacole sau concerte sau în cinematograf

-vechime în funcție similară de minimum 1 an

-nu i-a încetat raporturile de activitate în ultimii 3 ani pentru motive imputabile

-nu a suferit condamnări penale sau civile pentru fapte care l-ar face incompatibil cu funcția pentru care candidează

-cunoștințe de operare PC – nivel mediu.

Scenograf S debutant:

-studii superioare în domeniul fundamental: teatru și artele spectacolului, domeniul de studii – teatru și artele spectacolului, specializarea – scenografie

-cunoștințe scenotehnice și tehnice

-nu a suferit condamnări penale sau civile pentru fapte care l-ar face incompatibil cu funcția pentru care candidează

-cunoaște o limbă străină de largă circulație – foarte bine

-cunoștințe de operare PC – nivel mediu

-disponibilitate la program de lucru repartizat inegal.

Secretar PR/marketing S debutant:

-studii superioare în domeniile fundamental: teatru și artele spectacolului, domeniul de studii teatru și artele spectacolului, specializarea – teatrologie, regie, actorie

-cunoaște două limbi străine de largă circulație – foarte bine

-cunoștințe de operare PC – nivel mediu.

Referent de specialitate S debutant:

-studii superioare (licență) în domeniile: științe umaniste șl arte – specializările: istorie, istoria artei, studii culturale, studii europene; științe sociale – specializarea: comunicare și relații publice

-vechime în muncă de minimum 1 an într-o instituție de spectacol sau concerte

-disponibilitate la program de lucru repartizat inegal, inclusiv sâmbăta, duminica sau în sărbători legale

Operator imagine video/sunet S debutant:

-studii superioare (diplomă de licență)

-experiență în utilizarea echipamentelor de video proiecție, utilizarea camerelor video, echipamentelor de redare a sunetului

-cunoștințe temeinice operare PC și deschidere la învățarea programelor informatice pentru redarea, prelucrarea și redarea sunetului, abilități de stabilire a luminozității, contrastului, rezoluției la utilizarea videoproiectorului

-disponibilitate la program de lucru repartizat inegal și la repaus săptămânal în alte zile din săptămână, sâmbăta, duminica și sărbătorile legale fiind zile lucrătoare, conform legislației specifice instituțiilor de cultură.

Consilier juridic S II:

-condiții speciale: – studii superioare (licență) juridice – specializarea drept

-vechime în muncă în specializare de minimum 1 an

-abilități de comunicare și lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverență

-preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, rezistență la muncă în condiții de stres

-adaptabilitate, inițiativă, responsabilitate și atenție la detalii

-conduită etică exemplară

-disponibilitate la program de lucru repartizat inegal.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-21 iunie 2022, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

Scenograf S debutant:

-30 iunie 2022, ora 09.00: proba scrisă;

-data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Director artistic și evenimente S II:

-30 iunie 2022, ora 11.00: proba scrisă;

-data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Șef serviciu cinema S II:

-30 iunie 2022, ora 13.00: proba scrisă;

-data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Referent de specialitate S debutant:

-04 iulie 2022, ora 09.00: proba scrisă;

-data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Secretar PR/marketing S debutant:

-04 iulie 2022, ora 13.00: proba scrisă;

-data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Operator imagine video/sunet S debutant:

-01 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;

-data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Consilier juridic S II:

-01 iulie 2022, ora 12.00: proba scrisă;

-data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

-cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

-carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

-cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

-adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

-curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Publicitate

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!