Târgoviște: Teatrul “Tony Bulandra” face angajări! Sunt disponibile mai multe posturi

184

Teatrul Municipal „Tony Bulandra” din Târgovişte organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

-1 post referent de specialitate S II în cadrul Serviciului tehnic-servicii de producție;

-1 post casier M; G din cadrul Compartimentului administrativ;

-1 post secretar literar/marketing cultural promovare S debutant în cadrul  Compartimentului marketing/PR.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

-are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

-cunoaște limba română, scris și vorbit;

-are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-are capacitate deplină de exercițiu;

-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

-îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

-nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Casier M; G:

-studii medii/generale;

-vechime în muncă de minimum 1 an într-o instituție de cultură;

-experiență în vânzarea de bilete, dovedită prin adeverință/recomandare de la un loc de muncă;

-experiență operare echipament IT în scopul vânzării de bilete, dovedită prin adeverință/recomandare de ia un loc de muncă.

 

Referent de specialitate S II:

-studii superioare (diplomă de licență) în domeniul: științe inginerești (toate specializările din ramura inginerie civilă, Inginerie electrică, electronică și telecomunicații, inginerie geologică, mine, petrol și gaze, ingineria transporturilor, ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației, inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială);

-vechime în muncă de minimum 6 luni pe nivel de studii superioare;

-cunoștințe temeinice operare PC;

-cunoștințe despre achiziția de materii prime și materiale pentru producție;

-cunoștințe tehnice despre scule și echipamente de lucru, materii prime și materiale;

-producție elemente din material lemnos, fier ;

-carnet de conducere categoria B.

 

Secretar literar/marketing cultural promovare S debutant:

-studii superioare (diplomă de licență) în domeniul fundamental științe umaniste și arte; ramurile de știință: domeniul de licență – teatru și artele spectacolului, specializările teatrologie, regie, scenografie, actorie; – filologie; domeniile de licență limbă și literatură și limbi modeme aplicate și arte;

-cunoștințe temeinice operare PC;

-cunoașterea a cel puțin unei limbi străine de circulație internațională, nivel avansat;

-disponibilitate la program de lucru repartizat inegal.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-27 mai 2022, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

-08 iunie 2022, ora 09.00 – proba scrisă pentru funcția contractuală vacantă de casier M; G;

-08 iunie 2022, ora 11.00 – proba scrisă pentru funcțiile contractuale vacante de referent de specialitate SII;

-08 iunie 2022, ora 13.00 – pentru funcțiiie contractuale vacante de secretar literar S debutant;

-data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

-cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

-carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

-cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

-adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

-curriculum vitae.

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Publicitate

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!