Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet face angajări! Vezi care sunt posturile disponibile

Publicitate

Stațiunea de Cercetare –Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, județul Dâmbovița, face mai multe angajări în perioada imediat următoare. Instituția are disponibile următoarele posturi:

-șef de laborator – Laboratorul pentru ameliorarea, protecția și conservarea resurselor genetice din apele interioare;

-șef de laborator – Laboratorul de sisteme și tehnologii de acvacultură;

-șef de laborator – Laboratorul pentru sănătate și bunăstare animală;

-șef de laborator – Laboratorul pentru controlul și asigurarea calității mediului acvativ;

-șef de laborator – Laboratorul experimental pentru reproducere, selecție, ameliorare și producere material de populare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

-studii superioare de lungă durată în domeniul Pescuit Și acvacultura sau în domeniul Agricol absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

-să dețină titlul de doctor și gradul științific de cel puțin cercetător științific gradul III (CS III) pentru candidatul la unul din posturile de șef Laborator pentru ameliorarea, protecția și conservarea resurselor genetice din apele interioare/șef Laborator de sisteme și tehnologii de acvacultură/șef Laborator pentru sănătate și bunăstare animală/șef Laborator pentru controlul și asigurarea calității mediului acvatic;

-să dețină gradul științific de cel puțin inginer de dezvoltare tehnologică gradul III (IDT III) pentru postul de șef Laborator experimental pentru reproducere, selecție, ameliorare și producere material de populare;

-să aibă vechime în activitatea de cercetare-dezvoltare în specialitatea postului pentru care candidează sau în învățământul superior de cel puțin 10 ani; pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, o vechime de 15 ani în profilul postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-06 decembrie 2021, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;

-14 decembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă;

-20 decembrie 2021, ora 10.00: proba interviu: prezentarea unui proiect managerial de dezvoltare a laboratorului pentru care concurează.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

-cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

-carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

-cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

-adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

-curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultura Nucet, cu sediul satul Nucet, nr. 549, comuna Nucet, județul Dâmbovița, telefon 0245/267.003, fax 0245.267.003.

 

Publicitate

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!