Spitalul Orășenesc Pucioasa angajează. Sunt disponibile mai multe posturi

Publicitate

Spitaul Orășenesc Pucioasa face angajări în perioada imediat următoare. Posturile disponibile sunt de muncitor necalificat, fochist și agent securitate și intervenție.

Spitalul Orășenesc Pucioasa, cu sediul în localitatea Pucioasa, str. Republicii, nr. 95, județul Dâmbovița, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante pe perioadă nedeterminată, normă întreagă, de:

-1 post muncitor necalificat – Bloc alimentar;

-1 post muncitor calificat IV- fochist;

-1 post agent de securitate și intervenție.

Concursul se va desfășura conform calenadrului:

-Termen limită de depunere dosare – 14.06.2021, ora 12.00.

-Proba scrisă în data de 24.06.2021, ora 10.00, la sediul Spitalului Orășenesc Pucioasa.

-Proba interviu în data de 29.06.2021, ora 10.00, la sediul Spitalului Orășenesc Pucioasa.

Condiții generale de participare:

a)are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitatea deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în lergătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau aunei infrcațiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Pentru participarea la concurs condidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

Pentru postul de muncitor necalificat – Bloc alimentar:

-studii medii sau studii generale.

Pentru postul de muncitor calificat IV- fochist:

-studii medii sau studii generale;

-curs de calificare în meseria de fochist;

-autorizație I.S.C.I.R;

-vechime minimă în meseria de fochist – nu se solicită.

Pentru postul de agent de securitate și intervenție:

-studii medii sau studii generale;

-certificta de calificare profesională agent de securitate;

-atestat pentru exercitarea funcției de agent de securitate și intervenție;

-vechime minimă în funcția de agent de securitate și intervenție – 6 luni.

Dosarele de înscriere trebuie să conțină:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

b) actului de identitate sau e alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care stestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar;

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) chitanță de plată a taxei de concurs – 25 lei.

Documentele solicitate în copie vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială, spitalpucioasa.ro. Relații suplimentare se pot obține la Spitalul Orășenesc Pucioasa, str. Republicii, nr. 95, județul Dâmbovița, telefon 0245760510 int. 110.

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!