Spitalul Orășenesc Găești angajează director medical. Care este termenul limită de înscriere la concurs

11
Publicitate

Spitalul Orășenesc Găești caută în perioada imediat următoare să angajeze director medical.

Spitalul Orăşenesc Găeşti, judeţul Dâmboviţa, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale O.M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul Orășenesc Găești, cu sediul în orașul Găești, Str. 13 Decembrie nr. 170, Județul Dâmbovița, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

-1 post de director medical.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

  1. au domiciliul stabil în România;
  2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a Intervenit reabilitarea;
  3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

  1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  2. sunt confirmați cel puțin ca medic specialist;
  3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al unității se va organiza la sediul unității, în data de 14 februarie 2022, ora 09.00 – proba scrisă, respectiv data de 14 februarie 2022, ore 12.00 – susținere orală a proiectului de specialitate, în data de 14 februarie 2022, ora 14.30 – interviul de selecție.

Data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 04 februarie 2022.

Bibliografia pentru concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului Orășenesc Găești și se publică pe site-ul spitalului: www.spitalgaesti.ro

Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe siteul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Spitalul Orăşenesc Găeşti, Str. 13 Decembrie nr. 170, judeţul Dâmboviţa, telefon 0245/711.189., mobil: 0721/353.675, Biroul resurse umane, persoană de contact – Petre Tatiana.

Publicitate

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!