Primăria Titu angajează consilier juridic

Publicitate

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții contractual vacant pe perioadă nedeterminată: consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent.

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizat în baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 vă înștiințăm cu privire la organizarea concursului de recrutare a funcției publice vacante de execuție, pe perioada nedeterminata :

1.Consilier juridic , clasa I, grad profesional asistent ID 247073 din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Titu , compartiment JURIDIC.

-durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

-Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Proba scrisă va avea loc în data de 28.03.2022, orele 10.

Interviul va avea loc în data de 30.03.2022, orele 13

Condiții specifice:

Pentru funcția publica de consilier juridic , clasa I, grad profesional asistent -studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalenta in domeniul științelor juridice.

-vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 1 an;

-perioada de depunere a dosarelor la concurs este 21.02.2022-14.03.2022

Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe site-ul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Compartimentul Resurse Umane si la telefon 0245.651095, int.17,persoana de contact Amuza Angela.

 Tematica/Bibliografia

Consilier juridic ,clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului juridic

 Tematica:

– reglementări privind privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic;

– reglementări privind funcția publică;

– reglementări privind administrația publică;

– reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură si discriminarea;

– reglementări privind contenciosul administrativ

– Liberul acces la informaţiile de interes public

 

Bibliografia:

1.Constituția României, republicată;

  1. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ :

-partea I , titlul I, II ,III

-partea III , titlul I, titlul III , titlul V ,capitolele II, III, IV

-partea VI , titlul I, titlul II

  1. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  1. Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările si completările ulterioare;
  2. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
  3. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare;
  4. Codul de procedura civila – Titlul I – procedura in fata instanței de judecată, cererea de chemare în judecată, întampinarea, cererea reconvențională.

9.Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

 

 

Publicitate

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!