Primăria Târgoviște caută ghizi turistici! 23 de posturi vacante

Publicitate

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE  anunță organizarea concursului pentru ocuparea a 23 funcţii contractuale de execuţie, referent debutant (ghid turism) 1/2 normă, vacante în cadrul Direcţiei Managementul Proiectelor, Biroul Protejare patrimoniu cultural şi dezvoltare turistică – Compartiment Promovare turistică

CONDIŢII GENERALE:

– potrivit prevederilor art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată

CONDIŢII SPECIFICE:

– absolvenți de studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat, sau studenţi sau personal didactic de la Facultatea de Teologie şi/sau Facultăţile de IstorieArheologie

– deţinător de atestat şi ecuson de ghid specializat sau, cu obligativitatea ca, în cazul ocupării postului, să urmeze un curs pentru obţinerea certificatului/atestatului de Agent de turism – Ghid, în cel mult 1 an de zile de la semnarea contractului individual de muncă

– cunoaşterea a minim o limbă străină de circulaţie internaţională (engleză, germană sau franceză) – nivel mediu

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

  • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  • adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae

Obs: Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele solicitate în copie vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

DATA LIMITĂ A DEPUNERII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE: În termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la Biroul Resurse Umane, Relații Externe, Culturale și Sociale, Compartimentul Resurse Umane şi Managementul Calităţii (24.06.2019, ora 16.00)

DATA CONCURSULUI:

– proba scrisă – 03 iulie 2019, ora 10:00

– proba de interviu – se va desfășura în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, potrivit prevederilor art. 24, alin. (5) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată

LOCUL CONCURSULUI:

Sediul Primăriei Municipiului Târgoviște, str. Revoluţiei nr.1-3 OBSERVAŢII :

– Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişează în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de înscriere.

– Afişarea rezultatelor probelor se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe.

– Termenul în care se pot depune contestaţii este de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a probei de interviu.

– Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor este de cel mult o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

– Afişarea rezultatelor finale se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor eventualelor contestaţii formulate pentru proba de interviu.

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!