DGASPC Dâmbovița face angajări! 11 posturi disponibile la Complexul de Servicii Sociale Găești

Publicitate

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița face angajări masive în această perioadă. Instituția organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, în cadrul Complexului de Servicii Sociale Găești, după cum urmează:

– 2 posturi de referent (M), gradul IA;

– 2 posturi de supraveghetor de noapte (G) ;

– 1 post de inspector de specialitate (S), gradul II;

– 1 post de îngrijitoare (G) ;

– 1 post de asistent social (S);

– 1 post de psiholog (S),gradul practicant;

– 1 post de kinetoterapeut (S);

– 1 post de logoped (S), gradul debutant;

– 1 post de masor (M), gradul debutant.

 Probele stabilite pentru concurs sau examen:

a) selecția dosarelor de înscriere;

b) proba scrisă;

c) interviul;

 

  1. Condiții de participare la concursul sau examenul organizat pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare unor funcții contractuale de execuție:

Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant orice persoană care îndeplinește următoarele condiții generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea posturilor vacante de referent (M), gradul IA din cadrul Complexului de Servicii Sociale Găești, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:

a) studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

b) vechimea minim 7 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;

c) diplomă/certificat de absolvire curs de asistent social/lucrător social;

3. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea posturilor vacante de supraveghetor de noapte (G) din cadrul Complexului de Servicii Sociale Găești, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:

a) studii gimnaziale;

b) vechimea minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;

c) diplomă/certificat de absolvire curs de asistent social/lucrător social;

4. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate (S), gradul II din cadrul Complexului de Servicii Sociale Găești, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul dintre următoarele domenii: asistenţă socială sau sociologie; psihologie sau ştiinţe ale educaţiei;

b) vechimea minim 1 an in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;

5. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare (G) din cadrul Complexului de Servicii Sociale Găești, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:

a) studii gimnaziale;

b) vechimea minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;

6. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de asistent social debutant (S) din cadrul Complexului de Servicii Sociale Găești, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:

a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul Științelor sociale, Specializarea Asistență socială sau în domeniul Științelor umaniste și arte, Specializarea Teologie asistență socială;

b) posesor(oare) de aviz de exercitare a profesiei de asistent social, emis de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România;

7.Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de psiholog practicant (S) din cadrul Complexului de Servicii Sociale Găești, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:

a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul Științe sociale, Specializarea Psihologie;

b) vechimea minim 1 an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;

c) posesor(oare) de atestat de liberă practică, aflat în perioada de valabilitate, în condițiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiutui Psihologilor din România și ale H.G. nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din Romania, în specialitatea psihologie clinică, psihoterapie sau consiliere psihologică, treapta de specializare/competență „practicant”;

8.Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de kinetoterapeut (S) din cadrul Complexului de Servicii Sociale Găești, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:

a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, Specializarea Kinetoterapie;

b) vechimea minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;

c) posesor(oare) de autorizație de liberă practică însoțită de avizul anual;

9.Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de logoped debutant (S) din cadrul Complexului de Servicii Sociale Găești, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:

a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul Științe sociale, Specializarea Psihologie/Psihopedagogie specială.

10.Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de masor debutant (M) din cadrul Complexului de Servicii Sociale Găești, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:

a) studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

b) diplomă/certificat de absolvire curs de masor;

 III. Calendarul de desfășurare a concursului sau examenului:

– în vederea participării la concurs sau examen, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea posturilor vacante, respectiv începând din data de 14.03.2022 ora 8,00 și pănă la data de 25.03.2022 ora 14,00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dambovița din str. I.C. Vissarion, nr.1, la Serviciul Resurse Umane, persoană de contact inspector Olteanu Georgiana-Loredana, secretarul comisiei de concurs. În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru comisia de concurs de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare;

– proba scrisă se organizează în data de 4 aprilie 2022, ora 10.00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița din str. I.C. Vissarion, nr.1. Rezultatele probei scrise a concursului se vor afișa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;

– interviul se susține în data de 8 aprilie 2022, ora 10.00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița din str. I.C. Vissarion, nr.1. Rezultatele probei orale a concursului se vor afișa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;

– după afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau a probei practice și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, rezultatul probei scrise sau a interviului, comisia de soluționare a contestațiilor va soluționa contestațiile depuse în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare imediat după soluționarea contestațiilor;

– rezultatele finale ale concursului sau examenului se afișează în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru ultima probă.

 1.Pentru înscrierea la concurs sau examen, candidații vor depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița din str. I.C. Vissarion, nr.1, la Serviciul Resurse Umane, persoană de contact inspector Olteanu Georgiana-Loredana, secretarul comisiei de concurs, un dosar cuprinzând următoarele:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă, sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

Adeverința care să ateste starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevazut la punctul IV lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfasurarii primei probe a concursului.

Actele prevazute la punctul IV lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografie

Pentru  susținerea  concursului sau examenului organizat în data de 04.04.2022, ora 10,00, în  vederea  ocupării  posturilor vacante de referent (M), gradul IA, supraveghetor de noapte (G), inspector de specialitate (S), gradul II, îngrijitoare (G), asistent social (S), gradul debutant, psiholog (S), gradul practicant, kinetoterapeut (S), logoped (S), gradul debutant, masor (M), gradul debutant în cadrul Complexului de Servicii Sociale Găești

  1. H.G. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, actualizată;
  2. Legea nr. 272/2004 privind  protectia  si  promovarea  drepturilor  copilului, republicată, actualizată;
  3. Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială;
  4. Ordin 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice.

 

 

 

 

Publicitate

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!