Covid19. Din 23 martie, Casa de Pensii Dâmboviţa asigură cele mai multe servicii prin curierat, poştă, poştă electronică sau telefon

Publicitate

Din motive de siguranţă medicală, legate de prevenirea răspândirii şi infectării cu COVID-19, dar și pentru că România este în stare pentru 30 de zile, Casa Județeană de Pensii Dâmboviţa va asigura continuitatea următoarelor activităţi vitale, după cum urmează:

plata pensiilor şi a celorlalte prestaţii de asigurări sociale;

activitatea de registratură generală (primirea documentelor prin poştă, poştă specială sau e-mail de la pensionari, instituţii, persoane fizice şi juridice);

încasarea CAS pentru contractele de asigurări sociale;

cererile pentru deschiderea conturilor online.

Pentru a promova şi favoriza acţiunile de distanţare socială, începând cu data de 23.03.2019 şi până la ridicarea stării de urgenţă, CJP Dâmboviţa ia măsura asigurării majorităţii serviciilor prin corespondenţă: serviciul de curierat, poştă, poştă electronică sau telefon, după cum urmează:

serviciul stabiliri prestaţii

Depunerea dosarelor de înscriere la pensie – DOSAR NOU

Solicitanţii pot trimite şi prin poştă/servicii de curierat (cu confirmare de primire) cererea de acordare a pensiei semnată şi însoţită de toate documentele justificative (pe care le deţine solicitantul) în copie şi original aşa cum sunt prevăzute în lege şi în formularele tipizate anexate prezentului comunicat (mai puţin act de identitate şi acte de stare civilă) pentru fiecare tip de pensie:

pensie pentru limită de vârstă/pensie anticipată/pensie anticipată parţială

pensie de invaliditate (boală)

pensie de urmaş

Documentele vor fi însoţite de datele de identificare, numărul de telefon şi adresa de e-mail ale titularului sau ale unei persoane de contact.

Data depunerii cererii. respectiv data acordării drepturilor o reprezintă data trimiterii documentelor de către expeditor.

În cazul în care nu mai pot fi accesate serviciile de poştă şi/sau curierat cererea poate fi înregistrată telefonic la numerele:

 

0760632704;

sau prin e-mail la adresele:

glodeanu@cnpp.ro

niculae@cnpp.ro

caz în care vor fi comunicate toate datele de identificare ale solicitantului inclusiv un număr de telefon.

Numărul de înregistrare a cererii va fi comunicat telefonic sau prin e-mail.

Depunerea cererilor de recalculare, adică:

recalculare prin valorificare unor documente nevalorificate iniţial

recalculare prin adăugarea stagiului realizat după pensionare

trecere la pensie de limită de vârstă din pensie anticipată, anticipată parţială sau invaliditate

repunere în drepturi de pensie de urmaş

scoatere din drepturi de pensie de urmaş

Solicitanţii vor trimite cererea completată  pe formularele anexate (sau o cerere de mana), semnată şi însoţită de documentele justificative scanate pe una din următoarele adrese de e-mail:

glodeanu@cnpp.ro

niculae@cnpp.ro

În mesajul electronic vor fi menţionate datele de identificare, numărul de telefon şi adresa de e-mail ale titularului sau ale unei persoane de contact.

TOATE informaţiile, relaţiile legate de stabilirea pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale se acordă doar prin telefon la numerele: 0245213308; 0245613845 – interior 109 sau 110; 0760632704; serviciul plăţi prestaţii

Toate cererile legate de plata prestaţiilor de asigurări sociale, adică:

eliberare adeverinţă – cu precizarea motivului/instituţia pentru care se eliberează adeverinţa;

plată pensie în cont bancar/de card;

plată pensie cu mandat poştal;

plată pensii neîncasate;

cerere transfer dosar la alt judeţ;

cereri de schimbare adresă, nume, CNP etc.

Solicitanţii vor trimite cererea anexată, semnată şi însoţită de documentele justificative scanate pe una din următoarele adrese de e-mail:

tone@cnpp.ro

popescu@cnpp

Documentele justificative sunt:

copie act de identitate titular drept de pensie;

extras de cont deschis pe numele titularului dreptului de pensie la orice bancă comercială din România.

În mesajul electronic vor fi menţionate datele de identificare, numărul de telefon şi adresa de e-mail ale solicitantului sau ale unei persoane de contact.

Adeverinţele vor fi transmise în format scanat pe e-mail şi în original prin poştă la solicitarea expresă a titularului.

plată ajutoare de deces pensionar sau aparţinător al unui pensionar

Solicitanţii vor trimite şi prin poştă/servicii de curierat cererea de acordare a ajutorului de deces (anexată prezentului comunicat) semnată şi însoţită de toate documentele justificative

Documentele justificative în cazul decesului unui pensionar sunt:

certificatul de deces – în original;

actul de identitate al solicitantului – copie;

factură coşciug sau chitanţă emisă de la biserică cu menţiune serviciu religios înmormântare – în original;

cupon de pensie;

Documentele justificative în cazul decesului unui membru de familie aflat în întreţinerea unui pensionar sunt:

certificatul de deces – în original;

actul de identitate al solicitantului – copie;

factură coşciug sau chitanţă emisă de la biserică cu menţiune serviciu religios înmormântare – în original;

cupon de pensie solicitant;

declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de deces completată şi semnată pe formularul anexat prezentei – în original

acte de stare civilă solicitant (pensionar) şi decedat – în copie, astfel:

în cazul decesului soţ/soţie – certificat de căsătorie

în cazul decesului unui părinte al cărui fiu este pensionar – certificat de naştere fiu/fiica pensionar

în cazul decesului unui părinte al cărei fiică este pensionară – certificat de naştere şi certificat de căsătorie fiică pensionară.

Documentele vor fi însoţite de datele de identificare, numărul de telefon şi adresa de e-mail ale solicitantului, sau ale unei persoane de contact, extras de cont bancar deschis pe numele solicitantului.

Plata ajutorului de deces se va face prin mandat poştal la adresa de domiciliu a solicitantului (persoana care a suportat cheltuielile de înmormântare) sau cont bancar deschis pe numele solicitantului, iar certificatul de deces în original va fi trimis cu confirmare de primire prin poştă tot la adresa de domiciliu a solicitantului.

plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat

Solicitanţii vor trimite cererea (anexată prezentului comunicat) însoţită de documentele justificative scanate pe una din următoarele adrese de e-mail:

radoi@cnpp.ro;

tone@cnpp.ro

Documentele justificative sunt:

certificatul de deces;

cupon de pensie decedat;

act de identitate solicitant

acte de stare civilă solicitant sau decedat (certificat de naştere, certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ) din care să reiasă că solicitantul are calitatea de soţ/soţie, părinte, fiu/fiică a decedatului.

certificat de moştenitor din care să reiasă că solicitantul are calitatea de moştenitor al decedatului inclusiv pe bunuri mobile – pensie.

În mesajul electronic vor fi menţionate datele de identificare, numărul de telefon şi adresa de e-mail ale solicitantului sau ale unei persoane de contact sau extras de cont bancar.

Plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat se va face prin mandat poştal la adresa de domiciliu a solicitantului sau in cont bancar.

Menţionăm faptul că solicitările legate de acordarea ajutorului de deces şi plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat se pot depune şi onora în termenul legal de prescripţie – 3 ani de la data decesului.

TOATE informaţiile, relaţiile legate de plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale se acordă doar prin telefon la numerele:

0245213308;

0245613845 – interior 104 sau 106;

compartimentul pensii internaţionale

TOATE informaţiile/relaţiile legate de stabilirea şi plata pensiilor comunitare se acordă doar

prin telefon 0760272707

prin e-mail croitoru @cnpp.ro

serviciul evidenţă contribuabili

încheierea contractului de asigurare socială

Solicitanţii vor trimite şi prin poştă/servicii de curierat sau prin e-mail următoarele documente:

contractul de asigurare socială completat (pe formularul anexat prezentei) semnat de titular (2 exemplare originale – prin poştă, document scanat prin e-mail);

copie act identitate conformat cu originalul;

declaraţia privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal semnată (în original – prin poştă, document scanat prin e-mail);

declaraţia pe proprie răspundere semnată (în original – prin poştă, document scanat prin e-mail);

Documentele vor fi însoţite de datele de identificare, numărul de telefon şi adresa de e-mail ale solicitantului sau ale unei persoane de contact.

Pentru comunicare prin poşta electronică se pot folosi una din următoarele adrese de e-mail:

ciobanu@cnpp.ro;

glodeanu@cnpp.ro.

După înregistrarea contractului se va transmite un exemplar în original prin poştă (pentru documentele primite prin poştă) sau scanat pe adresa de e-mail (pentru solicitările on-line)

încetarea contractului de asigurare socială sau înregistrarea unui act adiţional la contractul de asigurare socială

Solicitanţii vor trimite şi prin poştă/servicii de curierat sau prin e-mail următoarele documente:

actul adiţional la contractul de asigurare socială completat (pe formularul anexat prezentei) semnat de titular (2 exemplare originale – prin poştă, document scanat prin e-mail);

copie act identitate conformat cu originalul;

declaraţia privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal semnată (în original – prin poştă, document scanat prin e-mail);

declaraţia pe proprie răspundere semnată (în original – prin poştă, document scanat prin e-mail);

Documentele vor fi însoţite de datele de identificare, numărul de telefon şi adresa de e-mail ale solicitantului sau ale unei persoane de contact.

Pentru comunicare prin poşta electronică se pot folosi una din următoarele adrese de e-mail:

lifu@cnpp.ro;

glodeanu@cnpp.ro;

După înregistrarea actului adiţional se va transmite un exemplar în original prin poştă (pentru documentele primite prin poştă) sau scanat pe adresa de e-mail (pentru solicitările on-line)

reglarea stagiului de cotizare aferent declaraţiilor de asigurare

Solicitanţi vor trimite şi prin poştă/servicii de curierat sau prin e-mail următoarele documente:

Adeverinţa emisă de către ANAF în baza Ordinului nr. 3093/2014 (în original – prin poştă, document scanat prin e-mail);

copie act identitate conformat cu originalul;

Documentele vor fi însoţite de datele de identificare, numărul de telefon şi adresa de e-mail ale solicitantului sau ale unei persoane de contact.

Pentru comunicare prin poşta electronică se pot folosi una din următoarele adrese de e-mail:

ciobanu@cnpp.ro;

glodeanu@cnpp.ro.

După prelucrarea documentelor se va emite un răspuns din parte CJP în termenul prevăzut de lege.

înregistrarea actului adiţional se va transmite un exemplar în original prin poştă (pentru documentele primite prin poştă) sau scanat pe adresa de e-mail (pentru solicitările on-line).

eliberarea adeverinţelor de stagiu de asigurare

Solicitanţi vor trimite şi prin poştă/servicii de curierat sau prin e-mail următoarele documente:

Cererea de eliberare a adeverinţei de stagiu completată (pe formularul anexat prezentei) semnat de titular (original – prin poştă, document scanat prin e-mail)

copie act identitate conformat cu originalul;

Documentele vor fi însoţite de datele de identificare, numărul de telefon şi adresa de e-mail ale solicitantului sau ale unei persoane de contact.

Pentru comunicare prin poşta electronică se pot folosi una din următoarele adrese de e-mail:

dinca@cnpp.ro;

musteata@cnpp.ro

Adeverinţa de stagiu se va transmite un exemplar în original prin poştă (pentru documentele primite prin poştă) sau scanat pe adresa de e-mail (pentru solicitările on-line).

declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor rectificativa/iniţială pentru perioada 04.01.2001 – 31.12.2010

Angajatorii vor trimite prin e-mail următoarele documente:

declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor rectificativa/iniţială din luna/lunile în cauză

nota justificativă

Documentele vor fi însoţite de datele de identificare, numărul de telefon şi adresa de e-mail ale unei persoane de contact.

Pentru comunicare prin poşta electronică se pot folosi una din următoarele adrese de e-mail:

cojocaru@cnpp.ro;

bratescu@cnopp.ro

Confirmarea preluării în sistem informatic a declaraţiei se va realiza prin e-mail.

plată ajutoare de deces asigurat sau aparţinător al unui asigurat

Solicitanţi vor trimite şi prin poştă/servicii de curierat cererea de acordare a ajutorului de deces (anexată prezentului comunicat) semnată şi însoţită de toate documentele justificative

Documentele justificative în cazul decesului unui asigurat sunt:

certificatul de deces – în original;

actul de identitate al solicitantului – copie;

factură coşciug sau chitanţă emisă de la biserică cu menţiune serviciu religios înmormântare – în original;

Adeverinţa de salariat – în original, de la prin care sa se confirme ca persoana era salariata la data decesului;

Raport per salariat din programul REVISAL – în original, eliberat de unitatea angajatoare pentru decedat (semnat şi stampilat de agentul economic)

extras de cont – în copie pe un cont bancar deschis pe numele solicitantului.

Documentele justificative în cazul decesului unui membru de familie aflat în întreţinerea unui asigurat sunt:

certificatul de deces – în original;

actul de identitate al solicitantului – copie;

factură coşciug sau chitanţă emisă de la biserică cu menţiune serviciu religios înmormântare – în original;

declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de deces completată şi semnată pe formularul anexat prezentei – în original

acte de stare civilă solicitant (asigurat) şi decedat – în copie, astfel încât să se poată face dovada raportului de rudenie cu decedatul;

Adeverinţa de salariat – în original, de la prin care sa se confirme ca solicitantul era salariata la data decesului membrului de familie;

Raport per salariat din programul REVISAL – în original, eliberat de unitatea angajatoarepentru solicitant (semnat şi stampilat de agentul economic);

extras de cont – în copie pe un cont bancar deschis pe numele solicitantului.

Documentele vor fi însoţite de datele de identificare, numărul de telefon şi adresa de e-mail ale solicitantului sau ale unei persoane de contact.

Plata ajutorului de deces se va face prin ordin de plată în contul bancar al solicitantului.

Menţionăm faptul că solicitările legate de acordarea ajutorului de deces se pot depune şi onora în termenul legal de prescripţie – 3 ani de la data decesului.

TOATE informaţiile/relaţiile legate de evidenţa contribuabililor se acordă doar prin telefon la numerele:

0245613845 – interior 130 sau 132;

compartimentul accidente de muncă şi boli profesionale

Toate documentele referitoare la accidente de muncă şi boli profesionale:

comunicări evenimente, proces verbal de cercetare, FIAM, anexa FIAM, referat avizare;

documentaţii privind recuperarea indemnizaţiilor;

cereri de acordare a compensaţiilor pentru atingerea integrităţii;

cereri de acordare a dispozitivelor medicale;

cererile de acordare a despăgubirii în caz de deces

orice alte solicitări

se vor transmite prin postă.

Documentele vor fi însoţite de datele de identificare, numărul de telefon şi adresa de e-mail ale unei persoane de contact

TOATE informaţiile/relaţiile legate de asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale se acordă doar prin telefon la numerele:

0245213886;

Compartimentul bilete de tratament

Având în vedere măsurile luate de ca urmare a instituirii stării de urgenţă, începând cu data de 18.03.2020 a fost suspendată activitatea tuturor bazelor de tratament balnear din ţară, prin urmare se suspendă activitate de primire a cererilor de acordare a unui bilet de tratament

TOATE informaţiile/relaţiile legate de acordarea biletelor de tratament balnear se acordă doar prin telefon la numărul 0731332582

Toate petiţiile şi sesizările se vor transmite prin poştă/servicii de curierat sau prin e-mail la adresa cjpdambovita@gmail.com, iar informaţii şi relaţii pot fi obţinute la numerele de telefon: 0245613845 – interior 111; 0245213308; 0760409493

Adresa de corespondenţă a Casei Judeţene de Pensii Dâmboviţa este: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1A,  Târgovişte , jud. Dâmboviţa, cod poştal 130078.

Publicitate

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!