Complexul Național Muzeal “Curtea Domnească” Târgoviște angajează referent de specialitate – compartimentul financiar-contabil

1
Publicitate

Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcții contractuale vacante, după cum urmează:

Referent de specialitate – gradul II -1 post – compartimentul financiar-contabil

I. Dosarul de înscriere trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. 1027/2014, respectiv:

–    Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției (vezi anexa);

-Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-Documente care să ateste nivelul studiilor, specializărilor și îndeplinirii condițiilor specifice (original și copie);

-Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor (vezi anexa);

-Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale (cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);

-Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

-Curriculum Vitae, model European, conform H.G. nr.1021/2004;

-Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Dosarul de concurs se depune la serviciul personal până pe data de 25.02.2022 ora 12,00.

II. Condiţii generale pentru ocuparea posturilor

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

III.  Cerinţe specifice

-Studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, emisă de instituții acreditate potivit legii în ramura de știință: științe economice – toate specializările.

-Vechime în specialitate: minim 1 an, vechime în specialitatea studiilor: științe economice, pe un post prevăzut cu studii superioare;

-Cunoștințe operare calculator: Microsoft Office;

-Disponibilitate pentru program de lucru prelungit atunci când se impune;

 Principalele atribuții ale postului:

-realizează operațiuni de organizare evenimete culturale, împreună cu personalul de specialitate al instituției;

-ține evidența consumurilor de utilități și materiale pentru evenimentele culturale organizate de instituție;

-ține legătura cu partenerii și colaboratorii instituției, în vederea organizării evenimentelor culturale;

-întocmește bugetul, împreună cu personalul de specialitate, pentru evenimentele culturale organizate de instituție;

-participă la operațiunea de inventariere anuală și ține evidența mișcării bunurilor de inventar între obiectivele muzeale;

-întocmirea situațiilor statistice lunare și anuale, la nivelul instituției;

-face propuneri pentru proiecte culturale și educaționale, în vederea promovării instituției.

 IV. Calendarul desfășurării concursului:

 -depunerea dosarelor de înscriere va avea loc în perioada 14.02.2022-25.02.2022, ora 1200 ;

-selecția dosarelor și afișarea rezultatelor 01.03.2022

-proba scrisă pe data de 07.03.2022, ora 1000

-interviul pe data de 10.03.2022, ora 1000

 Candidații admisi la selecția dosarelor se vor prezenta în data de 07.03.2022, ora 940, la sediul instituţiei din strada Justiţiei, nr.7, Târgovişte.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la serviciul personal sau la telefon nr. 0245613946.

 Observații

– Afişarea rezultatelor probelor se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe.

– Termenul în care se pot depune contestații este de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor selecției dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a probei interviu.

– Termenul în care se afişează rezultatele contestațiilor este de cel mult o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor

– Afişarea rezultatelor finale se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor eventualelor contestații formulate pentru proba interviu.

 Bibliografie

1.Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, actualizată;

2. Legea contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991, republicată;

3. Legea nr. 8/14.03.1996 (republicată), privind dreptul de autor și drepturile conexe;

4. Ordonanța nr. 51/11.08.1998, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor;

5. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;

6. Legea nr. 319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă;

7. OMFP pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii nr. 2861/2009;

8. Regulamentul de organizare si functionare al Complexului National Muzeal “Curtea Domneasca” Târgoviste, actualizat.

 

 

Publicitate

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!