Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița face angajări! Vezi posturile disponibile

Publicitate

Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița face mai multe angajări în perioada imediat următoare. Pentru cei interesați, posturile disponibile sunt de economist, operator introducere, validare, prelucrare date și încasator și cititor contoare de apă.

ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALĂ ( COR 263102) în cadrul BIROULUI BENCHMARKING –ANALIZĂ ECONOMICĂ

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. organizează în data de 18.08.2021, ora 09:30 la sediul sau din Târgoviște, Bld. I.C.Brătianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALĂ (COR 263102) în cadrul BIROULUI BENCHMARKING – ANALIZĂ ECONOMICĂ – 1 POST 1.

Cerințe minime pentru ocuparea postului:

– Studii superioare economice, absolvite cu diploma de licenta ;

– Vechime in munca minim 3 ani ;

– Cunostinte operare PC, inclusiv software de contabilitate;

– Capacitate de prioritizare a sarcinilor si respectarea termenilor de predare ;

– Capacitate de adaptare rapida la mediu dinamic;

– Persoana responsabilă, organizata si atenta la detalii.

– Abilitati de comunicare

– Rezistenta la efort si stres

 1. Descrierea postului:

– Intocmeste trimestrial raportul privind incadrarea realizarilor in prevederile bugetare

– Intocmeste rapoarte lunare asupra rezultatelor economice ale unitatii cu privire la OG.26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare;

– Intocmeste situatia realizarilor cantitative si valorice, lunar si trimestrial;

– Analizeaza lunar, sau de cate ori este necesar rezultatele economice ale societatii si ale centrelor operationale si prezinta conducerii situatia pentru a lua masurile necesare ce se impun in vederea imbunatatirii activitatii;

– Participa la elaborarea planului de actiuni pentru imbunatatirea performantei activitatii

– Intocmeste raportari catre diverse institutii, organizatii neguvernamentale, conform dispozitiilor Directorului General si Directorului Economic.

 1. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 09.08.2021- 16.08.2021 –interval orar 08:00 – 16:00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:

– Dosar cu sina;

– Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;

– Chestionar terti – declaratie COVID- se completeaza la depunerea dosarului ;

– Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal- se completeaza la depunerea dosarului ;

– Curriculum vitae;

– Copia actului de identitate;

– Copii diplome de studii;

– Copie carnet de munca, sau dupa caz, raport Revisal sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca solicitata;

– Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile actelor prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau in copii legalizate.

Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc cerintele minime de mai sus.

Candidatii declarati admisi dupa verificarea indeplinirii conditiilor minime, vor participa la proba scrisa de specialitate.

 1. Proba scrisa de specialitate – test grila –18.08.2021, ora 09:30.

– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.

– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

5.Proba practica – 18.08.2021, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila.

Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte. Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

B I B L I O G R A F I E

Concurs pentru ocuparea postului vacant de ECONOMIST IN ECONOMIE GENERALA ( COR 263102) in cadrul BIROULUI BENCHMARKING –ANALIZA ECONOMICA – 1 POST

 1. Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

2.Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare;

 1. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile

4.O.G.26/2013 privind privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitațile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

5.Ordinul 3818/2019- privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici,precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

6.Legea 227/2015 privind Codul fiscal- Titlul I, II, IV

7.Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscal- Titlul I, III, IV, V

8.Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

9.Ordinul ANRSC nr.65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare;

10.OUG nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene si normele de constituire a acestui fond.

 

OPERATOR INTRODUCERE VALIDARE PRELUCRARE DATE în cadrul BIROULUI COMERCIAL – SECȚIE MORENI – 1 post

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 20.08.2021, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de OPERATOR INTRODUCERE VALIDARE PRELUCRARE DATE in cadrul BIROULUI COMERCIAL – SECTIE MORENI – 1 post

 1. Candidatul ideal:

– Studii liceale sau scoala profesionala si certificat de calificare pentru ocupatia de operator introducere, validare si prelucrare date sau atestat profesional in informatica sau certificat de competente profesionale;

– Abilitati de comunicare, adaptabilitate la schimbare si rezistenta la stres ;

– Disponibilitate pentru program prelungit.

 1. Descrierea postului:

– Incheie contracte, le arhiveaza, le prelucreaza si introduce datele necesare in baza de date in vederea generarii facturilor

– Introduce in baza de date a sistemului de operare datele necesare generarii si emiterii facturilor (consumuri, contracte, numar de persoane, mod de repartitie, servicii prestate cu dotari aferente, etc) si incasarile efectuate de catre incasatorii din teren

– Verifica orice sesizare si/sau adresa primita in vederea asigurarii satisfactiei clientului/ reglarea consumurilor provenite din diverse motive (index, serviciu facturat, dotare, eventuala frauda)

– Intocmeste notificari la clientii cu facturi restante mai vechi de 60 de zile

– Initiaza inventarierea contractelor persoanelor fizice, case, agenti economici le verifica, astfel incat acestea sa existe si sa fie actualizate.

 1. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 11.08.2021-18.08.2021, ora 16:00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:

– Dosar cu sina;

– Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;

– Chestionar terti – declaratie COVID- se completeaza la depunerea dosarului ;

– Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal- se completeaza la depunerea dosarului ;

– Curriculum vitae;

– Copia actului de identitate;

– Copii diplome de studii,certificat de calificare pentru ocupatia de operator introducere, validare si prelucrare date sau atestat profesional in informatica sau certificat de competente profesionale;

– Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau in copii legalizate.

Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc cerintele minime de mai sus.

Candidatii declarati admisi dupa verificarea indeplinirii conditiilor minime, vor participa la proba scrisa de specialitate.

 1. Proba scrisa de specialitate – test grila – 20.08.2021, ora 09:30.

– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.

– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

 1. Proba practica – 20.08.2021, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila. Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

B I B L I O G R A F I E

Concurs pentru ocuparea postului vacant de OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE, PRELUCRARE, DATE in cadrul BIROU COMERCIAL-SECTIE MORENI – 1 post

 1. Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Ordinul nr.90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;
 3. Ordinul nr.29/N din 23 decembrie 1993 pentru aprobarea Normativului cadru privind contorizarea apei la populatie, institutii publice si agenti economici;
 4. Ordinul nr.88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apa si canalizare;
 5. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare:
 • Capitolul II – Domeniu de aplicare
 • Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor
 1. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,
 • Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor
 • SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului;

 

ÎNCASATOR ȘI CITITOR CONTOARE DE APĂ în cadrul SERVICIUL GESTIUNE PERSOANE FIZICE– DEPARTAMENT COMERCIAL -1 POST

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 20.08.2021, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de INCASATOR SI CITITOR CONTOARE DE APA in cadrul SERVICIUL GESTIUNE PERSOANE FIZICE– DEPARTAMENT COMERCIAL -1 POST

 1. Candidatul ideal:

– Studii liceale sau scoala profesionala

– Disponibilitate pentru program prelungit

– Receptivitate pentru rezolvarea interventiilor in afara orelor de program

– Adaptabilitate la schimbare, abilitati de comunicare si rezistenta la stress

 1. Descrierea postului:

– Citirea contoarelor de apa pentru persoane fizice si pentru agentii economici;

– Verificarea in teren a bransamentelor/racordurilor si a datelor contractuale privind serviciile facturate

– Verificarea in teren a bransamentelor contorizate sau necontorizate si a racordurilor de canalizare sau surse proprii;

– Identificarea pierderilor din caminele de apometre si transmiterea acestora spre rezolvare;

– Transmiterea notificarilor si debranzarea clientilor rau-platnici in zona repartizata;

 1. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 11.08.2021-18.08.2021, interval depunere dosare- 08.00- 16.00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:

– Dosar cu sina;

– Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;

– Chestionar terti – declaratie COVID- se completeaza la depunerea dosarului ;

– Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal- se completeaza la depunerea dosarului ;

– Curriculum vitae;

– Copia actului de identitate;

– Copii diplome de studii, copii certificate calificare.

– Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale-, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau in copii legalizate.

Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc cerintele minime de mai sus.

Candidatii declarati admisi dupa verificarea indeplinirii conditiilor minime, vor participa la proba scrisa de specialitate.

 1. Proba scrisa de specialitate – test grila – 20.08.2021, ora 09:30.

– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.

– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

 1. Proba practica – 20.08.2021, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila. Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA

B I B L I O G R A F I E

Concurs ocuparea postului vacant de INCASATOR SI CITITOR CONTOARE DE APA in cadrul SERVICIUL GESTIUNE PERSOANE FIZICE– DEPARTAMENT COMERCIAL -1 POST

 1. Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata
 2. Ordinul nr.90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;
 3. Ordinul nr.29/N din 23 decembrie 1993 pentru aprobarea Normativului cadru privind contorizarea apei la populatie, institutii publice si agenti economici;
 4. Ordinul nr.88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;
 5. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare:

Capitolul II – Domeniu de aplicare

Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor

 1. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,

Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului;

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!