Compania de Apă Târgoviște –Dâmbovița face angajări! Sunt disponibile trei posturi de instalator instalații tehnico sanitare și gaze

5
Publicitate

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. organizează în data de 10.05.2022, ora 09:30, la sediul său din Târgoviște, Bld. I. C. Brătianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea posturilor vacante de instalator instalații tehnico sanitare și de gaze, în cadrul sectoarelor stații apă – arie de operare stație Ionești și stație Morteni,  Secție Găești – 2 posturi, dar și un post în cadrul stației epurare – arie de operare stații de epurare – secție Titu.

Criterii generale:

– cetățenie română sau cetățenia altor state membre UE și domiciliul în Romania;

– cunoaște limba română, scris si vorbit;

– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale, Codul Muncii.

Criterii specifice:

-Studii liceale de specialitate/școală profesională de specialitate și/sau certificat de calificare/certificat de competente profesionale în meseria de instalator instalații tehnico sanitare și de gaze;

– Să fie apt/a din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei (această condiție se dovedește cu certificat medical eliberat în condițiile legii

Descrierea postului:

– Asigură operarea în cadrul sistemului de apă Ionești;

– Asigură activitatea de intervenții pentru remedierea avariilor la rețele, instalații de apă, cămine vane, efectuarea branșamentelor de apă, precum și intervenții la rețelele de hidranți stradali din aria de activitate a Secției Găești- Stația de Apă Ionești.

În vederea înscrierii la concurs, candidații vor depune la Biroul Resurse Umane al Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A., Bld. I.C. Bratianu,nr.50, telefon 0245614403, în perioada 04.05.2022-06.05.2022, interval orar 08.00- 16.00, un dosar de înscriere cuprinzând următoarele documente:

– Dosar cu șină;

– Cerere de înscriere la concurs – se completează la depunerea dosarului;

– Chestionar terți-declarație COVID- se completează la depunerea dosarului;

– Declarație privind acceptul protecției datelor cu caracter personal-se completează la depunerea dosarului;

– Curriculum vitae;

– Copia actului de identitate;

– Copii diplome de studii/adeverințe privind nivelul studiilor finalizate, copii certificate calificare/competențe profesionale în meseria de instalator instalații tehnico sanitare și de gaze;

– Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfășurării concursului.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoțite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane sau în copii legalizate.

Vor fi declarați admiși și vor participa la concurs numai candidații ale căror dosare îndeplinesc condițiile de mai sus și depun un dosar de înscriere care să cuprindă documentele solicitate.

Proba scrisa de specialitate – test grilă – 10.05.2022, ora 09:30.

– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie să întrunească minim 50 puncte, maxim 100 puncte

– Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

  1. Proba practica – 10.05.2022, începand cu ora 11:00.

Vor fi selectați pentru a participa la proba practică numai candidații care vor obține minim 50 de puncte la testul grilă. Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie să întrunească minim 50 puncte, maxim 100 puncte pentru a fi declarat admis.

Relații suplimentare pot fi obținute luni-vineri între orele 08.00 – 16.00 la Biroul Resurse Umane al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița SA.

Bibliografie

Manualul de instalații – Instalații Sanitare – Editura ARTECNO București, 2010, disponibil pe internet

-Capitolul 2 – Instalații de alimentare cu apa;

2.4 – Instalații interioare de alimentare cu apă rece și caldă pentru consum menajer;

2.6 – Rețele exterioare de alimentare cu apă rece din ansambluri de clădiri;

2.7 – Instalații pentru acumularea (stocarea) apei reci;

2.8- Instalații pentru ridicarea presiunii apei reci.

  1. Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare

– Capitolul II – Domeniu de aplicare;

Capitolul IV – Obligațiile lucrătorilor.

  1. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

– Cap. II: Obligații privind apărarea împotriva incendiilor;

Secțiunea 6: Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului;

 

Publicitate

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!