Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița face angajări. Sunt disponibile mai multe posturi

Publicitate

I. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. organizează în data de 03.06.2022, ora 09:30, la sediul său din Târgoviște, Bulevardul. I.C. Brătianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic în cadrul Sector rețele apă canalizare-arie de operare formație rețele apă -Secție Titu -1 post.

1.Criterii generale:
-cetățenie româna sau cetățenia altor state membre UE și domiciliul în Romania;
-cunoaște limba romană, scris si vorbit;
-are vârsta minimă reglementată de prevederile legale, Codul Muncii

2.Criterii specifice:
-Studii liceale de specialitate/școală profesională de specialitate și/sau certificat de calificare/certificat de competențe profesionale în meseria de lăcătuș mecanic;
-Să fie apt/a din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei (această condiție se dovedește cu certificat
medical eliberat în condițiile legii).

3. Descrierea postului:
– asigură funcționarea echipamentelor și instalațiilor;
– realizează lucrări de remediere la instalații și utilaje;
– execută lucrări de reparații capitale și efectuează controlul la rețelele de canalizare, corect și la timp.

4. În vederea înscrierii la concurs, candidații vor depune la Biroul Resurse Umane al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., Bld. I.C. Brătianu nr.50, telefon 0245614403, în perioada 25.05.2022 – 31.05.2022 interval orar 08.00-
16.00, un dosar de înscriere cuprinzând următoarele documente:
– Dosar cu șină;
– Cerere de înscriere la concurs – se completează la depunerea dosarului;
– Declarație privind acceptul protecției datelor cu caracter personal-se completează la depunerea dosarului;
– Curriculum vitae;
– Copia actului de identitate;
– Copii diplome de studii/adeverințe privind nivelul studiilor finalizate, copii certificate calificare/competențe profesionale
în meseria de lăcătuș mecanic;
– Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6
luni anterior datei desfășurării concursului.
Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoțite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu
originalul de către secretarul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane sau in copii legalizate.

Vor fi declarați admiși și vor participa la concurs numai candidații ale căror dosare îndeplinesc condițiile de mai sus și
depun un dosar de înscriere care să cuprindă documentele solicitate.

5. Proba scrisă de specialitate – test grilă – 03.06.2022, ora 09:30.
– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie să întrunească minim 50 puncte, maxim 100 puncte;
– Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

6.Proba practica – 03.06.2022, începând cu ora 11:00.
Vor fi selectați pentru a participa la proba practică numai candidații care vor obține minim 50 de puncte la testul grilă. Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie să întrunească minim 50 puncte, maxim 100 puncte pentru a fi declarat admis/

Relații suplimentare pot fi obținute luni-vineri între orele 08.00 – 16.00 la Biroul Resurse Umane al Companiei de Apă
Târgoviște – Dâmbovița SA.

Bibliografie

1. Tehnologia asamblării și montajului – Gheorghe Ion;
2. Îndrumător pentru ateliere mecanice – G.S.Georgescu;
3. Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare:
– Cap II- Domeniu de aplicare
– Capitolul IV – obligațiile lucrătorilor;
4. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor:
– Cap II: Obligații privind apărarea împotriva incendiilor
– Secțiunea 6: Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului.

II. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. organizează în data de 03.06.2022, ora 12:30, la sediul sau din Târgoviște, Bld. I.C. Brătianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea unui post vacant de săpător manual în cadrul – Sector rețele apă canalizare – Arie de operare formație rețele apă – Secție Titu – 1post.

1.Criterii generale:
-cetățenie română sau cetățenia altor state membre UE și domiciliul în România;
-cunoaște limba română, scris și vorbit;
-are vârsta minimă reglementată de prevederile legale, Codul Muncii.

2.Criterii specifice:
-Studii: 10 clase sau școală profesională;
-Să fie apt/ă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei (această condiție se dovedește cu certificat
medical eliberat în condițiile legii.

3. Descrierea postului:
-asigură executarea lucrărilor la faza inițială de săpare în cadrul Rețelelor Apă în cazul avariilor și reparațiilor curente.

4. În vederea înscrierii la concurs, candidații vor depune la Biroul Resurse Umane al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., Bld. I.C. Brătianu, nr.50, telefon 0245614403, în perioada 25.05.2022-31.05.2022, interval orar 08.00-16.00, un dosar de înscriere cuprinzând următoarele documente:
– Dosar cu șină;
– Cerere de înscriere la concurs – se completează la depunerea dosarului;
– Chestionar terți-declarație COVID- se completează la depunerea dosarului;
– Declarație privind acceptul protecției datelor cu caracter personal-se completează la depunerea dosarului;
– Curriculum vitae;
– Copia actului de identitate;
– Copii diplome de studii/adeverința privind nivelul studiilor finalizate
– Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfășurării concursului.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoțite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu
originalul de către secretarul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane sau în copii legalizate.

Vor fi declarați admiși și vor participa la concurs numai candidații ale căror dosare îndeplinesc condițiile de mai sus si depun un dosar de înscriere care să cuprindă documentele solicitate.

5.Proba scrisă – test grilă – 03.06.2022, ora 09:30.
– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie să întrunească minim 50 puncte, maxim 100 puncte
– Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

6.Proba practică – 03.06.2022, începând cu ora 11:00.
Vor fi selectați pentru a participa la proba practica numai candidații care vor obține minim 50 de puncte la testul grila. Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie să întrunească minim 50 puncte, maxim 100 puncte pentru a fi declarat admis.

Relații suplimentare pot fi obținute luni-vineri, între orele 08.00 – 16.00, la Biroul Resurse Umane al Companiei de Apă
Târgoviște – Dâmbovița SA.

Bibliografie

1. Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.
-Capitolul II – Domeniu de aplicare
-Capitolul IV – Obligațiile lucrătorilor.
2.Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
Cap. II: Obligații privind apărarea împotriva incendiilor
-Secțiunea 6: Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului;

III. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. organizează în data de 03.06.2022, ora 09:30, la sediul sau din Târgoviște, Bld. I.C. Brătianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de Șef Sector în cadrul Sector Stații Apă – Secție Titu- 1 post.

1.Criterii generale:
-cetățenie română sau cetățenia altor state membre UE și domiciliul în Romania;
-cunoaște limba română, scris și vorbit;
-are vârsta minimă reglementată de prevederile legale, Codul Muncii

2.Criterii specifice:
-Studii superioare tehnice absolvite cu diplomă de licență sau echivalent cu examen de diplomă în domeniile
instalații/mecanic/construcții civile/industrial și agricole/construcții hidrotehnice;
-Să facă dovada vechimii în muncă: minim 3 ani;
-Să fie apt/ă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei (această condiție se dovedește cu certificat
medical eliberat în condițiile legii

3. Descrierea postului:
-Conduce, coordonează și răspunde de monitorizarea permanentă a Stațiilor de Apă din cadrul Secției Titu în vederea funcționării la capacitate cantitativ și calitativ corespunzător.
-Programează și execută revizii de reparații generale și parțiale în cadrul Stațiilor de Apă.

4. În vederea înscrierii la concurs, candidații vor depune la Biroul Resurse Umane al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., Bld. I.C. Brătianu, nr.50, telefon 0245614403, în perioada 25.05.2022-31.05.2022, interval orar 08.00-16.00, un dosar de înscriere cuprinzând următoarele documente:
– Dosar cu șină;
– Cerere de înscriere la concurs – se completează la depunerea dosarului;
– Declarație privind acceptul protecției datelor cu caracter personal-se completează la depunerea dosarului;
– Curriculum vitae;
– Copia actului de identitate;
– Copii diplome de studii superioare absolvite cu diplomă de licență și supliment descriptiv, copii certificate calificare/competențe profesionale;
– Copia carnetului de muncă, sau după caz, adeverința care să ateste experiența în muncă solicitată sau extras REVISAL;
– Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6
luni anterior datei desfășurării concursului.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoțite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu
originalul de către secretarul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane sau în copii legalizate.

Vor fi declarați admiși și vor participa la concurs numai candidații ale căror dosare îndeplinesc condițiile de mai sus și
depun un dosar de înscriere care să cuprindă documentele solicitate.

5.Proba scrisă – test gril -03.06.2022, ora 09:30.
– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie să întrunească minim 50 puncte, maxim 100 puncte
– Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

6.Proba practică – 03.06.2022, începând cu ora 11:00.
Vor fi selectați pentru a participa la proba practică numai candidații care vor obține minim 50 de puncte la testul grilă. Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie să întrunească minim 50 puncte, maxim 100 puncte pentru a fi declarat admis.

Relații suplimentare pot fi obținute luni-vineri, între orele 08.00 – 16.00, la Biroul Resurse Umane al Companiei de Apă
Târgoviște – Dâmbovița SA.

Bibliografie
1. Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
2. Ordinul 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
3. Ordinul nr. 891 din 23 iulie 2019 privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare, retragere și
suspendare temporară a autorizațiilor de gospodărire a apelor, precum şi a Normativului de conținut al documentației
tehnice supuse autorizării
4. Ordinul nr.1030/20.08.2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare,
amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a
populației
5. HG nr. 930/11.08.2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară
și hidrogeologică
6. Ord.1278/20.04.2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind delimitarea zonelor de protecție sanitară și a
perimetrului de protecție hidrogeologica
7. Ordinul 9/2006 Metodologiei privind elaborarea planurilor de restricții şi folosire a apei în perioadele deficitare
8. Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.
-Capitolul II – Domeniu de aplicare
-Capitolul IV – Obligațiile lucrătorilor
9. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
Cap. II: Obligații privind apărarea împotriva incendiilor
-Secțiunea 6: Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului;

Publicitate

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!