Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița angajează! Vezi ce post este disponibil

Publicitate

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița angajează în perioada următoare economist în economie generală, în cadrul Biroului Benchmarking – analiză economică.

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. organizează în data de 23.06.2021, ora 09:30 la sediul sau din Târgoviște, Bld. I.C.Brătianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALĂ (COR 263102) în cadrul BIROULUI BENCHMARKING –ANALIZĂ ECONOMICĂ – 1 POST 1

  1. Cerințe minime pentru ocuparea postului:

– Studii superioare economice, absolvite cu diplomă de licență;

– Vechime în muncă minim 3 ani;

– Cunoștințe operare PC, inclusiv software de contabilitate ;

– Capacitate de prioritizare a sarcinilor și respectarea termenilor de predare ;

– Capacitate de adaptare rapidă la mediu dinamic;

– Persoană responsabilă, organizată și atentă la detalii;

– Abilitați de comunicare;

– Rezistență la efort și stres;

 

  1. Descrierea postului:

– Întocmește trimestrial raportul privind încadrarea realizărilor în prevederile bugetare

– Întocmește rapoarte lunare asupra rezultatelor economice ale unității și respectarea OUG.26/2013 cu modificările și completările ulterioare;

– Întocmește situația realizărilor cantitative și valorice, lunar și trimestrial;

– Analizează lunar, sau de câte ori este necesar rezultatele economice ale societății și ale centrelor operaționale și prezintă conducerii situația pentru a lua măsurile necesare ce se impun în vederea îmbunătățirii activității;

– Participă la elaborarea planului de acțiuni pentru îmbunătățirea performanței activității.

 

  1. În vederea înscrierii la concurs, candidații vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., Bld. I.C. Brătianu nr.50, telefon 0245614403, în perioada 14.06.2021- 18.06.2021 –interval orar 08:00 – 16:00, un dosar de înscriere cuprinzând următoarele documente:

– Dosar cu șina;

– Cerere de înscriere la concurs – se completează la depunerea dosarului;

– Chestionar terți – declarație COVID- se completează la depunerea dosarului ;

– Declarație privind acceptul protecției datelor cu caracter personal- se completează la depunerea dosarului ;

– Curriculum vitae;

– Copia actului de identitate;

– Copii diplome de studii; – Copie carnet de muncă, sau după caz, raport Revisal sau adeverință care să ateste vechimea în munca solicitată;

– Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfășurării concursului.

Copiile actelor prevăzute se prezintă însoțite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau în copii legalizate.

Vor fi declarați admiși și vor participa la concurs numai candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele minime de mai sus.

Candidații declarați admiși după verificarea îndeplinirii condițiilor minime, vor participa la proba scrisă de specialitate.

  1. Proba scrisă de specialitate – test grilă –23.06.2021, ora 09:30.

– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie să întrunească minim 50 puncte, maxim 100 puncte.

– Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

 

  1. Proba practică – 23.06.2021, începând cu ora 11:00.

Vor fi selectați pentru a participa la proba practica numai candidații care vor obține minim 50 de puncte la testul grilă. Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie să întrunească minim 50 puncte, maxim 100 puncte.

Relații suplimentare pot fi obținute luni-vineri între orele 08.00 – 16.00 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița SA.

 

B I B L I O G R A F I E

Concurs pentru ocuparea postului vacant de ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALĂ ( COR 263102) în cadrul BIROULUI BENCHMARKING –ANALIZA ECONOMICĂ – 1 POST

  1. Legea contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  2. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare;
  3. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!