Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița angajează consilier juridic. Vezi procedura de selecție

Publicitate

Compania de Apă Târgoviște Dâmbovita SA organizează în data de 10.08.2021, ora 9.30, la sediul social din Târgoviște, str. IC Brătianu, nr.50, județul  Dâmbovița, concurs în vederea ocupării postului vacant de consilier juridic ( cod COR 261103) în cadrul Oficiului Juridic Gestiune Personal.

1.Cerințe minime pentru ocuparea posturilor

a) să fie cetăţean român şi să aibă domiciliul în România; Cetațenii unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European pot participa la concurs dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legea 514/2013.

b) să aibă exerciţiul drepturilor civile şi politice;

c) să fie licenţiat al unei facultăţi de drept;

d) să fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; această condiţie se dovedeşte cu certificat medical eliberat în condiţiile legii;

e) să nu se afle în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege;

f) să îndeplinească condițiile specific pentru ocuparea funcției, respectiv:

– nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de natură a aduce atingere profesiei de consilier juridic;

– în exercitarea profesiei de consilier juridic, nu a săvârşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească irevocabilă;

– nu a fost declarat nedemn pentru alte cauze de lege

– nu este incompatibil cu exercitarea profesiei de consilier juridic

g) să aibă cunoștințe operare pe calculator;

 

2.Descrierea atribuțiilor posturilor

Atribuții generale

Consilierul juridic în activitatea sa asigură consultanţă şi reprezentarea angajatorului, apără drepturile şi interesele legitime ale acestuia în raporturile lor cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină. În condiţiile legii şi ale regulamentelor specifice unităţii consilierul juridic avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic.

Atributii speciale

-participă în comisiile de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică;

– întocmește contractele de achiziție și semnează pentru legalitatea acestora;

 

  1. Procedura de selecție
  2. În vederea înscrierii la concurs, candidații vor depune la Oficiul Juridic Gestiune Personal al Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița SA din Târgoviște, bld. IC Brătianu, nr.50, jud. Dâmbovița, în perioada 29.07.2021 – 06.08.2021, în intervalul orar 8.00-16.00, un dosar de înscriere la procedura de selecție conținând următorele documente, care să dovedească îndeplinirea cerințelor minime pentru ocuparea postului:

– dosar cu șină;

– cerere de înscriere la concurs (care se completează la sediul angajatorului);

– chestionar terți – declarație COVID(care se completează la sediul angajatorului);

– declarație privind acceptul prelucrări datelor cu caracter personal;

– declarație pe propria răspundere cu privire la inexistența cazurilor de nedemnitate sau incompatibilitate;

– curriculum – vitae;

– copie act identitate;

– copie a diplomei de studii, copii certificate calificare/competențe profesionale care să dovedească îndeplinirea cerințelor minime de calificare (aceste documente vor fi prezentate în original în vederea certificării pentru conformitate cu original a copiilor urmând a fi remise candidatului imediat)

– certificate de cazier judiciar;

– copie carnet de muncă, sau după caz, adeverință sau extras REVISAL care să ateste experiența în domeniu;

– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei de desfășurare a concursului;

Vor fi declarați admiși pentru a participa la concurs numai candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele minime de mai sus.

Candidații declarați admiși după verificarea îndeplinirii cerințelor minime vor participa la proba scrisă de specialitate.

-Proba scrisă de specialitate – test grilă – 10.08.2021, ora 9.30

Pentru promovarea probei scrise candidatul trebuie să obțină minim 50 de puncte din maxim 100 puncte.

-Proba practică – 10.08.2021, ora 11.00

Vor participa la proba practică numai candidații care au promovat proba scrisă și au obținut minim 50 de puncte la testul grilă. Pentru promovarea probei practice candidatul trebuie să întrunească minim 50 de puncte din maxim 100 puncte.

Candidații care au promovat toate probele concursului, vor fi desemnați admiși/respinși în ordinea punctajului obținut, în vederea ocupării postului declarat vacant.

Relații suplimentare pot fi obținute de luni până vineri între orele 8.00 – 16.00 la Oficiul Juridic Gestiune Personal al Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A.

  1. Bibliografie

– Legea 241/2006 republicată;

– Legea 51/2006 republicată;

– Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

– HG 394/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr.99/2016;

– Codul civil – numai cartea a V a Despre Obligații (art. 1164-2499).

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!