Compania de Apă Târgoviște angajează. Vezi ce posturi sunt disponibile

Publicitate

Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița face mai multe angajări în perioada următoare. Instituția scoate la concurs un număr de patru posturi pentru cei care își doresc un loc de muncă.

Posturile disponibile sunt cele de inginer constructor instalații în cadrul Biroului Tehnic – Secția Pucioasa, instalator instalații tehnico-sanitare și gaze/ Instalator apă canal în cadrul Rețele Apă Canalizare- Formare Rețele Apă- Secția Pucioasa, Electrician de întreținere și reparații în cadrul  Sector Stații Epurare – Aria de operare Stația de Epurare Târgoviște Nord – Secția Târgoviște și Consilier juridic în cadrul Oficiului Juridic Gestiune Personal.

Cerințele pentru fiecare post

Inginer constructor instalații în cadrul Biroului Tehnic – Secția Pucioasa, instalator instalații tehnico-sanitare și gaze/ Instalator apă canal în cadrul Rețele Apă Canalizare- Formare Rețele Apă- Secția Pucioasa

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 26.05.2021, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE/ INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII/ INGINER CONSTRUCTOR INSTALATII in cadrul BIROULUI TEHNIC – SECTIE PUCIOASA- 1 POST. 1.

1.Cerinte minime pentru ocuparea postului:

-Studii superioare tehnice, absolvite cu diploma de licenta sau examen de diploma in domeniile : Inginerie civila, Inginerie mecanica; Ingineria materialelor (Stiinta Materialelor), Ingineria instalatiilor, Ingineria Mediului (Amenajari hidrotehnice si protectia mediului).

– Vechime in munca si experienta de minim 2ani ;

– Abilitati de citire si intocmire/actualizare a hartilor sistemelor de apa si canalizare ;

– Disponibilitate pentru program prelungit ;

– Abilitati de comunicare, adaptabilitate la schimbare si rezistenta la stres ;

-Persoana dinamica, organizata si ordonata ;

– Permis conducere categoria B 2.

 1. Descrierea postului:

 

– Intocmeste documentatia tehnica pentru bransamentele noi de apa, racordurile de canalizare precum si pentru extinderile la retelele de apa-canalizare ;

– Emite avize de amplasament/trasare retele pentru documentatiile despuse de terti ;

– colaboreaza cu Serviciul tehnic Mecano-Energetic al CATD pentru actualizarea si dezvoltarea bazei de date a CATD ;

-Participa la intocmirea situatiilor, raportarilor si lucrarilor din domeniul tehnic, mediu si asigurarea calitatii ;

– Elibereaza aviz de principiu si aviz definitiv pentru bransamentele de apa si racordurile de canalizare ;

-Intocmeste devize lunare pentru lucrari de reparatii/avarii/defectiuni/bransamente apa, precum si centralizatorul lunar al cheltuielilor pentru lucrari ;

Initiaza actiuni corective, oportunitati, propune masuri de imbunatatire si monitorizeaza stadiul de implementare al acestora.

 1. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 19.05-24.05.2021, interval orar- 08.00-16.00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:

– Dosar cu sina;

– Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;

– Chestionar terti – declaratie COVID- se completeaza la depunerea dosarului ;

– Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal- se completeaza la depunerea dosarului ;

– Curriculum vitae;

– Copia actului de identitate;

– Copii diplome de studii in domeniul vizat, copii certificate calificare;

– Cazier judiciar;

– Permis categoria B;

– Copie carnet de munca, sau dupa caz, raport Revisal sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca solicitata;

– Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile actelor prevazute mai sus, se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau in copii legalizate.

Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc cerintele minime de mai sus.

Candidatii declarati admisi dupa verificarea indeplinirii conditiilor minime, vor participa la proba scrisa de specialitate.

 

4.Proba scrisa – Test grila – 26.05.2021 ora 09:30.

– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.

– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

 1. Proba practica – 26.05.2021, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila. Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

B I B L I O G R A F I E

 1. Legea nr.107/1996 – Legea apelor actualizata
 2. Legea nr.241/2006 – a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare- republicare
 3. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
 4. Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata;
 5. Legea nr.10/1995- privind calitatea in constructii
 6. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare

– Capitolul II- Domeniul de aplicare

– Capitolul IV- Obligatiile lucratorilor

 1. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

Cap.II Obligatii privind apararea Impotriva incendiilor

Sectiune 6- Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului

 1. Cunostinte de operare calculator (MS Office) si de utilizare a programelor de proiectare asistata de calculator (AUTOCAD sau similar).

 

Consilier juridic în cadrul Oficiului Juridic Gestiune Personal

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 25.05.2021, ora 09.30, la sediul social din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de CONSILIER JURIDIC- COR 261103 in cadrul OFICIULUI JURIDIC GESTIUNE PERSONAL – 1 Post.

1.Cerinte minime pentru ocuparea postului:

Pentru a putea fi declarat admis in vederea participarii la selectie, candidatul trebuie:

 1. a) sa fie cetăţean român şi sa aiba domiciliul în România; Cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European pot participa la concurs daca indeplinesc conditiile prevazute de legea 514/2013.
 2. b) sa aiba exerciţiul drepturilor civile şi politice;
 3. c) sa fie licenţiat al unei Facultăţi de Drept;
 4. d) sa fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei, această condiţie se dovedeşte cu certificat medical eliberat în condiţiile legii;
 5. e) sa nu se afle în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege;
 6. f) sa indeplineasca conditiile specifice pentru ocuparea functiei, respectiv:

– nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de natură a aduce atingere profesiei de consilier juridic;

– în exercitarea profesiei de consilier juridic, nu a săvârşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească irevocabilă;

– nu a fost declarat nedemn pentru alte cauze de lege

– nu este incompatibil cu exercitarea profesiei de consilier juridic

 1. g) sa aiba cunostinte operare pe calculator;
 2. h) vechimea minima in munca in domenii juridice: 2 ani.
 3. Descrierea Postului:

Atributii Generale:

– Consilierul juridic în activitatea sa asigură consultanţă şi reprezentarea angajatorului, apără drepturile şi interesele legitime ale acestuia în raporturile lor cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină, în condiţiile legii şi ale regulamentelor specifice unităţii, avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic.

Atributii Speciale:

– reprezinta interesele societatii in fata instantei de judecata si a oricaror organe si institutii ale statului.

– participa in comisiile de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica.

 1. Procedura de selectie

In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA din Targoviste, bld I.C. Bratianu, nr.50, in perioada 18.05.2021-21.05.2021, interval orar 08.00 – 16.00, un dosar de inscriere la procedura de selectie continand urmatoarele documente, care sa dovedeasca indeplinirea cerintelor minime pentru ocuparea postului:

– dosar cu sina;

– cerere de inscriere la concurs (care se completeaza la sediul angajatorului);

– chestionar terti – declaratie COVID – declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal

– declaratie pe proprie raspundere cu privire la inexistenta cazurilor de nedemnitate sau incompatibilitate.

– curriculum – vitate;

– copie act de identitate;

-copie a diplomei de studii, copii certificate calificare/competente profesionale care sa dovedeasca indeplinirea cerintelor minime de calificare (diplomele si certificatele de calificare/competente profesionale vor fi aduse in original in vederea certificarii pentru conformitate cu originalul de catre angajator urmand ca acestea sa fie remise candidatului la momentul depunerii dosarului);

– certificat de cazier judiciar;

– copia carnetului de munca, sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste experienta in domeniul solicitat sau extras REVISAL

– adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc cerintele minime de mai sus.

Candidatii declarati admisi dupa verificarea indeplinirii conditiilor minime, vor participa la proba scrisa de specialitate.

 1. Proba scrisa de specialitate – test grila – 25.05.2021, ora 09:30.

– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.

– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

 1. Proba practica – 25.05.2021, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila. Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

B I B L I O G R A F I E

1.Legea nr.241/2006 republicata

 1. Legea nr.51/2006 republicata;
 2. Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale;
 3. HG nr. 394/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr.99/2016;
 4. Codul civil;
 5. Codul de procedura civila.

Instalator instalații tehnico-sanitare și gaze/ Instalator apă canal în cadrul Rețele Apă Canalizare- Formare Rețele Apă- Secția Pucioasa

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 26.05.2021, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE/ INSTALATOR APA-CANAL in cadrul SECTOR RETELE APA CANALIZARE – FORMATIE RETELE APA – SECTIA PUCIOASA – 1 POST.

 1. Cerinte minime pentru ocuparea postului:

– Studii liceale de specialitate sau scoala profesionala de specialitate sau certificat de calificare/ certificat de competente profesionale in meseria de INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE/ INSTALATOR APA-CANAL;

– Disponibilitate pentru program prelungit ;

– Persoana dinamica, organizata si ordonata ;

– Program de lucru 8 ore ;

– Abilitati de a lucra in echipa/comunicare si disponibilitate la efort fizic.

 1. Descrierea postului:

– Asigura activitatea de interventii pentru remedierea avariilor la retelele de apa din cadrul Sectiei Pucioasa;

– Asigura functionalitatea si mentinerea parametrilor de functionare ale instalatiilor din cadrul statiilor de repompare apa potabila.

 1. 3. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 19.05-24.05.20211, interval orar – 08.00 – 16.00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:

– Dosar cu sina;

– Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;

– Chestionar terti – declaratie COVID- se completeaza la depunerea dosarului ;

– Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal- se completeaza la depunerea dosarului ;

– Curriculum vitae;

– Copia actului de identitate;

– Copii diplome de studii, copii certificate calificare/competente profesionale in meseria de INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE/ INSTALATOR APA-CANAL;

– Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile actelor prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau in copii legalizate.

Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc cerintele minime de mai sus.

Candidatii declarati admisi dupa verificarea indeplinirii conditiilor minime, vor participa la proba scrisa de specialitate.

 1. Proba scrisa de specialitate – Test grila – 26.05.2021, ora 9.30.

Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

 1. Proba practica – 26.05.2021, incepand cu ora 11:00

– Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila.

Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 de puncte, maxim 100 de puncte.

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

B I B L I O G R A F I E

1.Manualul de instalatii – Instalatii Sanitare – Editura Artecno Bucuresti, 2010,disponibil pe internet:

Capitolul 2 – Instalatii de alimentare cu apa:

2.4– Instalatii interioare de alimentare cu apa rece si calda pentru consum menajer

2.6 – Retele exterioare de alimentare cu apa rece din ansambluri de cladiri 2.7 – Instalatii pentru acumularea (stocarea) apei reci

2.8 – Instalatii pentru ridicarea presiunii apei reci

2.Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Capitolul II – Domeniu de aplicare

– Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor

3.Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

– Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

– SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului.

Electrician de întreținere și reparații în cadrul  Sector Stații Epurare – Aria de operare Stația de Epurare Târgoviște Nord – Secția Târgoviște

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 25.05.2021, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de ELECTRICIAN DE INTRETINERE SI REPARATII in cadrul SECTOR STATII EPURARE – ARIE DE OPERARE STATIE EPURARE TARGOVISTE NORD – SECTIA TARGOVISTE – 1 POST.

 1. Cerinte minime pentru ocuparea postului:

-Studii: scoala profesionala/ studii medii de specialitate/ certificat de calificare in meseria de Electrician de Intretinere si Reparatii

– Vechime in munca: min. 3 ani

– Disponibilitate pentru program prelungit

– Receptivitate pentru rezolvarea interventiilor in afara orelor de program

– Adaptabilitate la schimbare, abilitati de comunicare si rezistenta la stres

– abilitati fizice, necesare indeplinirii atributiilor specifice postului.

 1. Descrierea postului:

– Asigura activitatea de interventii pentru remedierea avariilor la instalatii, retele de distributie a apei;

– Realizeaza lucrari de intretinere a componentelor de actionare si comanda a utilajelor si instalatiilor tehnologice in scopul prevenirii defectiunilor de natura electrica ,

– Efectuare control, de natura electrica, la instalatii si echipamente de apa

 1. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 19.05-21.05.2021, interval depunere-08.00- 16:00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:

– Dosar cu sina;

– Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;

– Chestionar terti – declaratie COVID- se completeaza la depunerea dosarului ;

– Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal- se completeaza la depunerea dosarului ; – Curriculum vitae;

– Copia actului de identitate;

– Copii diplome de studii, copii certificate calificare/competente profesionale in meseria de electrician de intretinere si reparatii;

– Copie carnet de munca, sau dupa caz, raport Revisal sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca solicitata;

– Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile actelor prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau in copii legalizate.

Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc cerintele minime de mai sus.

 Candidatii declarati admisi dupa verificarea indeplinirii conditiilor minime, vor participa la proba scrisa de specialitate.

 1. Proba scrisa – Test grila – 25.05.2021, ora 09:30.

– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.

– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

 1. Proba practica – 25.05.2021, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila. Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

B I B L I O G R A F I E

 1. Normativ pentru proiectarea,executia si exploatarea instalatiilor electrice;
 2. Agenda electricianului-autor E. Pietrareanu,ed.IV,1986
 3. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare. – Capitolul II – Domeniu de aplicare

– Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor

 1. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,

– Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

– SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului.

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!