Complexul Turistic de Natație Târgoviște angajează asistent medical

Publicitate

Direcția Complex Turistic de Natație Târgoviște,  anunță  organizarea concursului pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie temporar vacante în cadrul Direcţiei Complex Turistic de Nataţie

Condiţii generale: conform prevederilor art. 3 din Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011, modificată şi completată.

1 . Asistent medical in cadrul Serviciului Monitorizare si Prim Ajutor – 1 post-perioada determinată, până la reluarea activitatii titularului de post;

Condiţii specifice:

– studii medii, diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conf. H.G. nr.797/1997;

– certificat de membru si adeverinta tip/avizul anual pentru autorizarea exercitarii profesiei, eliberate de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentlor Medicali din Romania;

– vechime de minim 1 an in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Obs: Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele solicitate în copie vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Complex Turistic de Nataţie, postat pe site-ul oficial http://www.complexturisticnatatietargoviste.ro/ro/info-utile/;
 3. Ordinul ministrului sănătăţii nr.1454/2.12.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent, cu modificările şi completările ulterioare. MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE DIRECȚIA COMPLEX TURISTIC DE NATAȚIE
 4. Ordinul ministrului sănătăţii nr.1226/03.12.2012 – pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.
 5. Ordinul ministrului sănătăţii nr.961/2016 – Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
 7. Legea nr.46 din 21 ianuarie 2003 – Legea drepturilor pacientului, cu modificările şi completările ulterioare
 8. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1142 din 3 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenţii medicali generalişti
 9. Ordonanţa de urgenţă nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările şi completările ulterioare.

Data limită a depunerii dosarelor de inscriere:

În termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la Direcţia Complex Turistic de Nataţie, Calea Ialomiţei, nr.9, Târgovişte (25 IUNIE 2019– ora 16.30)

Data concursului: Proba scrisă:

04 iulie 2019, ora 10.00 la sediul Direcţiei Complex Turistic de Nataţie ;

Proba de interviu: 08 iulie 2019, ora 10.00 la sediul Direcţiei Complex Turistic de Nataţie Locul desfăşurării concursului: Directia Complex Turistic de Nataţie, Calea Ialomiţei, nr.9, Târgovişte Informaţii suplimentare: dctntargoviste@gmail.com, tel: 0245.708.713.

OBSERVAŢII :

– Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişează în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de înscriere.

– Afişarea rezultatelor probelor se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe.

– Termenul în care se pot depune contestaţii este de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a probei de interviu.

– Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor este de cel mult o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

– Afişarea rezultatelor finale se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor eventualelor contestaţii formulate pentru proba de interviu.

Dacă ţi-a plăcut articolul, dă-ne un LIKE!